Forums
Welcome to Live View – Take the tour to learn more
Start Tour
There is currently 1 person viewing this thread.
bearcub
10 Feb 16 20:52
Joined:
Date Joined: 25 May 12
| Topic/replies: 52,474 | Blogger: bearcub's blog
Show More
Loading...
Report brendanuk1 February 15, 2016 11:14 AM GMT
T̬͉̍ͧ̇ͮ͘ơ̗̲̗̏̽ͯ͞ ̮͉̞̟̠̲̥͗̐͗͑̽͢i̘̝̾ͩ͜ͅn̜̼ͮ͐͢͜v̨̢͓̦͈ͪͥ̎ͨ̄͢�... ̧̡͙̣̰̩̱͎̙̻̇ͫ̌̂ͅt̆̍̔̅͗͏̴̨̪̗̳̣͕h̵̪ͦ̒͑̌͆͝ͅ... ̨͎͉̠̖̏ͦͥ̋ͮ̈̏h̳̼͙̠͈̳̗̊̎͟i̴̲̜̺͓̽̋ͦ̌ͨ̕vͬ̑̍�... ̇҉̢̦̜r̨̨͙͕͇̣̔e̸̩̪̬͊̋ͪ͘ͅp̰̞͓͚͈͚̻̌͒ͧ̾̂ͥ͟͟�... ̸̞̹̺̖͕͉̫̪̰̄̈́̑̀̓̐c̵͛̊ͯ̓̅͆̏͂͏̗̫̗͔̘ḧ̒ͨ̒̉̚... ̢̺͔͙͓͍̙ͪͥ͝I̩̦͔̝̠͔ͯ̽ͯ̉̎ͅn̝̻̥̰̻̟̾́͐̌̇vͥ̏͂�... ̸̦̺͖͕͕̪̙̉̓ͤ͂ͬ͂t̡̤̝̓̿͆h͔̪̑͢e̢͚͓͈̺̜͓͗ͥͮͦ͋͝ ̡̱̮̺̳̳̰͕͖ͧ̔̉f̸̳͖̤͎͒͌́̈́̒e̼̊͋͛̆ͯ̒̂́͘ë͑ͪ̕�... ̶͉͍̗͔̟̗͇̃ͨͫ̄́͗̐ő͈̤͚̔ͪ͜͡ḟ̞̲͇͚̺̱͇̆̍ͣͥ͛ ̝̼̖̰͓̦̦ͣͧͯ̐̈̑̉́͞c̝̻̦͉̰̘̯̩̔̀̿͆͛̏͛̈́̀͢h̓͛ͤ... ̸̸̻̠͔̼̹̞̅ͮ̎̓ͨ̀W̑ͮͥ͘͏̲͉̖̹̻͎̼̗ï̖͈̘̃ͩ̍͝tͯ�... ̧͕̻̹͚̭̱͙͖̑̒͡͞o̲̘̼͚ͯ͒̆̇u̧̠̜̗͋̉̄̓͘tͯ̋̄̽ͬͯ�... ̸̝̜́̀͝ǒ̷̖̥̼̼̘̞̊̊ͩ̍̓̇ͅr͎̆ͩ̋͂ͤ̈́dͬͬ̽̇̇͐̔ͣ�... ̗͚̿ͫ̂ͣͤ͛̒͐̋͟͡T̳͓͖̠͕̤͇̍̔͌͋̇͊h̸̨̭̰̜͇ͫ̿̐ͤ̊... ̢͓̳̲͔̉ͮ̇̓̋͒̀̚Ṉ̵̲̠̬̤͈̲̻͒̾̕e̟̗̯̯͎̻̜̺ͫ̔̔z�... ̜̹̫͌̏̿̌̿̇ͬ͟h͕̩͎̥͇ͤ̇͢͞ȋ̡̧̙̯ͧ̈̾ͪvͮͬ̈̑̀̊͊�... ̸̧̱̝̋ͧͮͪo̯̣̙̰̮͖̗ͯͬͥ̀ͅf̙̳͈̦͈̗̈͆̂ͬ̑͐̀͝ ̨̡̲̫̼̪̥̘͉̺̉͋͐ͦͤ̋́́c̛͓̫͇͔̗̯͇̜̓͆ͤ̂ͬͩȟ̾̒ͤ...
Report bearcub February 22, 2016 9:31 AM GMT
Report bearcub February 22, 2016 9:32 AM GMT
Report 11kv April 14, 2016 9:57 PM BST
Report 11kv April 14, 2016 9:57 PM BST
[/img]http://images.onesite.com/community.betfair.com11kv/b1bd5a22dbef37d269...
Report 11kv April 14, 2016 9:58 PM BST
Report 11kv April 14, 2016 9:59 PM BST
Report 11kv April 14, 2016 10:04 PM BST
Report 11kv April 14, 2016 10:29 PM BST
Report bearcub April 27, 2016 8:55 PM BST
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4......13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.....16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.....27
France........110.........7.........21......7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.....95
Cyprus........260.........24........28.....80
Serbia..........95..........12........36.....32
Malta...........100.........6.2.......48.....23
Armenia.......48..........14........40.....28
Ukraine........50..........10........44.....24
hungary.......90..........17........65.....85
Italy............160.........13.5.....50.....46
Germany......65..........10........44.....145
Poland.........190.........4.3.......65.....48
Spain...........200.........30........70.....38
Iceland........170.........12........85.....110
Lithuania......170.........23.......100.....240
Norway........100.........8.........100...180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.....50
Netherlands....200.........12........100......65
Report bearcub April 27, 2016 8:56 PM BST
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4......13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.....16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.....27
France........110.........7.........21......7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.....95
Cyprus........260.........24........28.....80
Serbia..........95..........12........36.....32
Malta...........100.........6.2.......48.....23
Armenia.......48..........14........40.....28
Ukraine........50..........10........44.....24
hungary.......90..........17........65.....85
Italy............160.........13.5.....50.....46
Germany......65..........10........44.....145
Poland.........190.........4.3.......65.....48
Spain...........200.........30........70.....38
Iceland........170.........12........85.....110
Lithuania......170.........23.......100.....240
Norway........100.........8.........100...180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.....50
Netherlands....200.........12........100......65
Report bearcub April 27, 2016 8:57 PM BST
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4.....13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.....16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.....27
France........110.........7.........21......7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.....95
Cyprus........260.........24........28.....80
Serbia..........95..........12........36.....32
Malta...........100.........6.2.......48.....23
Armenia.......48..........14........40.....28
Ukraine........50..........10........44.....24
hungary.......90..........17........65.....85
Italy............160.........13.5.....50.....46
Germany......65..........10........44.....145
Poland.........190.........4.3.......65.....48
Spain...........200.........30........70.....38
Iceland........170.........12........85.....110
Lithuania......170.........23.......100.....240
Norway........100.........8.........100.....180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.....50
Netherlands....200.........12........100......65
Report bearcub April 27, 2016 9:00 PM BST
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3.....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4.....13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.......16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.......27
France........110.........7.........21........7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.......95
Cyprus........260.........24........28.......80
Serbia..........95..........12........36.......32
Malta...........100.........6.2.......48.......23
Armenia.......48..........14........40.......28
Ukraine........50..........10........44.......24
hungary.......90..........17........65.......85
Italy............160.........13.5.....50.......46
Germany......65..........10........44.......145
Poland.........190.........4.3.......65.......48
Spain...........200.........30........70.......38
Iceland........170.........12........85.......110
Lithuania......170.........23.......100......240
Norway........100.........8.........100.....180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.......50
Netherlands....200.........12........100......65
Report bearcub April 27, 2016 9:01 PM BST
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3.....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4.....13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.......16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.......27
France........110.........7.........21........7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.......95
Cyprus........260.........24........28.......80
Serbia..........95..........12........36.......32
Malta...........100.........6.2.......48.......23
Armenia.......48..........14........40.......28
Ukraine........50..........10........44.......24
hungary.......90..........17........65.......85
Italy............160.........13.5.....50.......46
Germany......65..........10........44.......145
Poland.........190.........4.3.......65.......48
Spain...........200.........30........70.......38
Iceland........170.........12........85.......110
Lithuania......170.........23.......100......240
Norway........100.........8.........100......180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.......50
Netherlands....200.........12........100......65
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo June 4, 2016 9:22 PM BST
....................../´¯/)
....................,/¯../
.................../..../
............./´¯/'...'/´¯¯`·¸
........../'/.../..../......./¨¯\
........('(...´...´.... ¯~/'...')
.........\.................'...../
..........''...\.......... _.·´
............\..............(
..............\.............\...
Report timbuctooth October 12, 2018 2:31 AM BST
[size=+2]
hi
[/size]hi
Report timbuctooth October 12, 2018 2:31 AM BST
hi
hi
Report Shanelee1966 October 13, 2018 11:26 PM BST
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
Report Shanelee1966 October 13, 2018 11:26 PM BST
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
Report Shanelee1966 October 13, 2018 11:26 PM BST
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
Report Shanelee1966 October 13, 2018 11:26 PM BST
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
Report timbuctooth October 31, 2018 1:14 AM GMT
red
Report 11kv May 6, 2023 6:05 PM BST
net/community.betfair.com/user/11kv/d369afde1fd70c53830fcaa4882af18e.png?v=1...
Post Your Reply
<CTRL+Enter> to submit
Please login to post a reply.

Wonder

Instance ID: 13539
www.betfair.com