Forums
There is currently 1 person viewing this thread.
bearcub
10 Feb 16 20:52
Joined:
Date Joined: 25 May 12
| Topic/replies: 51,789 | Blogger: bearcub's blog

Post your reply

Text Format: Table: Smilies:
Forum does not support HTML
Insert Photo
Cancel
sort by:
Show
per page
Replies: 22
By:
brendanuk1
When: 15 Feb 16 11:14
T̬͉̍ͧ̇ͮ͘ơ̗̲̗̏̽ͯ͞ ̮͉̞̟̠̲̥͗̐͗͑̽͢i̘̝̾ͩ͜ͅn̜̼ͮ͐͢͜v̨̢͓̦͈̦̖ͪͥ̎ͨ̄͢ỏ̧̂̽͏̱̟͇̼̻͈̞̠k͓͇̼̳̓̆ͅę̢̳̠̦̻̘͕̘̳̋ͯ̉ ̧̡͙̣̰̩̱͎̙̻̇ͫ̌̂ͅt̆̍̔̅͗͏̴̨̪̗̳̣͕h̵̪͈͖̗̜ͦ̒͑̌͆͝ͅͅȅ̯̬̗̜̚͘͠ ̨͎͉̠̖̏ͦͥ̋ͮ̈̏h̳̼͙̠͈̳̗̊̎͟i̴̲̜̺͓̽̋ͦ̌ͨ̕v̲̩̫̳ͬ̑̍͂ͅě̛̻̪̱͓ͤͧ͊́-̶̯̝ͩ̽̌̋͠m͇͎̝̼̖̖̗͊͋͒́ͦ̏͋̇͝i͚̜̫̣͎̩̬ͭͣ̆͒̽͆̔͘ͅn̨ͫͦ͏̮̟͔̭͙̠̩ͅd̖̔ͨ͞ ̇҉̢̦̜r̨̨͙͕͇̣̔e̸̩̪̬͊̋ͪ͘ͅp̰̞͓͚͈͚̻̬̝̌͒ͧ̾̂ͥ͟͟r͂ͧ̅̈̀͠҉̼̣̩͖̣e̛̟̼͈̤̥̠̲͇̊ͥ̅̕͠ͅs̴̮̬͎͖̪̼̥̍͌ͮͯ̃͢ȩ̡̟̟̻͖͇̠̔ͮͣņ̯̖̗̥̑ͭt̲̏̂̂̒͌ͤͮ̊͢͞͡i̶̠͓̼̱͋̓̈̽̋n̰̖̘̲̤̬̘̒̈̿̄g̨̯̲͇̗͔̤͔̬̲̑̋͡ ̸̞̹̺̖͕͉̫̪̰̄̈́̑̀̓̐c̵͛̊ͯ̓̅͆̏͂͏̗̫̗͔̘ḧ̵̨̻̗̬̫̜̫̒ͨ̒̉́̚ͅͅå̛̻̫̎ͭ̓̑͢o̖͍̤̙͕ͪ̿̃̆̾ͣ͡ͅs̷̨̛̫͍̣̊ͦ͌ͥ̐̿.̢̟͉̞̀̇ͤ͗̃̌͆͂ ̢̺͔͙͓͍̙ͪͥ͝I̩̦͔̝̠͔ͯ̽ͯ̉̎ͅn̝̻̥̰̻̟̾́͐̌̇v̯̜̻̹̙̖̯ͥ̏͂͆ͨͣ̀ö̷́̐҉͎͚̤̫̫̖k̛̛͍̮̥̻͔͙̪͈̀ͦͨ͗ḭ̘͍̦͒̉̔ͫ̓̅n̳̱͇̘͚ͩ͒͂͌͜͠g̼̦̝̼̦͎̀̉ͦ͞ ̸̦̺͖͕͕̪̙̉̓ͤ͂ͬ͂t̡̤̝̓̿͆h͔̪̑͢e̢͚͓͈̺̜͓͗ͥͮͦ͋͝ ̡̱̮̺̳̳̰͕͖ͧ̔̉f̸̳͖̤͎͒͌́̈́̒e̼̊͋͛̆ͯ̒̂́͘ë̯̥͑ͪ̕l̟̯̹̦̺̹̲̼͗̂͞i̸͖̰͎̤͉̘͂͌̒̋͛̄͟͜n̸̳̯ͨ̋͐ͬg̩͍̻͕̈̎̀̋̏̊ͭ̚͘ ̶͉͍̗͔̟̗͇̃ͨͫ̄́͗̐ő͈̤͚̔ͪ͜͡ḟ̞̲͇͚̺̱͇̆̍ͣͥ͛ ̝̼̖̰͓̦̦ͣͧͯ̐̈̑̉́͞c̝̻̦͉̰̘̯̩̔̀̿͆͛̏͛̈́̀͢h̩̼̘͚̼̓͛ͤ̈ͨ̋͂̇͞͡ả̤̲̭̞̀́ͪ͡o̺̱̖͐ͬ̒̑ͩ̿s̨̯͖͇͕̞̲̽̓̀̈́͗̉͌̾.̨̯̬͊ͭͣ ̸̸̻̠͔̼̹̞̅ͮ̎̓ͨ̀W̑ͮͥ͘͏̲͉̖̹̻͎̼̗ï̖͈̘̃ͩ̍͝t͇̜͖͙ͯͨͥ̽ͮ͜h͎̺̝̳̼̭͊ͣ̐͞͡ ̧͕̻̹͚̭̱͙͖̑̒͡͞o̲̘̼͚ͯ͒̆̇u̧̠̜̗͋̉̄̓͘ṯͯ̋̄̽ͬͯͮ͡͝ ̸̝̜́̀͝ǒ̷̖̥̼̼̘̞̊̊ͩ̍̓̇ͅr͎̆ͩ̋͂ͤ̈́ḍ͉̞̜̬ͬͬ̽̇̇͐̔ͣẽ̖̬̠͓̖͂̐́̓ṙ̪̰̙ͧ.̖̣ͣ̐̊ͩ̽̏ͭ̑͢ ̗͚̿ͫ̂ͣͤ͛̒͐̋͟͡T̳͓͖̠͕̤͇̍̔͌͋̇͊h̸̨̭̰̜͇̖̯ͫ̿̐ͤ̊e͓̗̮ͪ̅͛ͭͬͅ ̢͓̳̲͔̉ͮ̇̓̋͒̀̚Ṉ̵̲̠̬̤͈̲̻͒̾̕e̟̗̯̯͎̻̜̺ͫ̔̔z̟̺̪̯̬̙͍͎ͯ̍͡p̷̩̫͔̼̖̦͇̪̈́̑́͐ͩ̉͋̆͐ë̦̦͙̲̠͕͓̱́̽͑͜r̰̪̬̙̘͔̟̻̿͛ͨ̑ͦ̈͗̆d̠̖̠̞͒̂͝͝i̶͓̻̯̻̤͕̣̱ͩ̒ͭ̓̽ͨ̃̏͜͠ȧ̟͎̳̼̝̐̈́̂ͮ̾͒̆̕n̪̝̬͕̳͓ͫ̄̅̆̊̇̋ͭͅ ̜̹̫͌̏̿̌̿̇ͬ͟h͕̩͎̥͇ͤ̇͢͞ȋ̡̧̙̯ͧ̈̾ͪṿ͔ͮͬ̈̑̀̊͊ͦ͟͝ę̞̙̮͇͓̯͉̖̣̒̊̿-̠͇̖̩̠̪̼̮ͣ͊̉ͪ̆͢m̷͓̩̗̮͈͔͙̞̌ͭͨͦ͗͆ͅi̷̧̢̼͚̪̝̜̹͗ͬͦͯn̶̥͙̫̮̭͍̖̼̄̈́͞d̻͉͍̻̗͍̒̓̊ͫ̑ ̸̧̱̝̋ͧͮͪo̯̣̙̰̮͖̗ͯͬͥ̀ͅf̙̳͈̦͈̗̈͆̂ͬ̑͐̀͝ ̨̡̲̫̼̪̥̘͉̺̉͋͐ͦͤ̋́́c̛͓̫͇͔̗̯͇̜̓͆ͤ̂ͬͩḩ̵̦̤̌̾̒ͤ̓̏̓̆ȃ̗̘ͯ͑͑͌̃̋͘͞ȯ͔͉̻͔̹̀͞s͎͍̱̖ͧ̑̍̕.̧͖̞̘̦̱̖̗̔ͪͭ͗́̿͑̀̀
By:
bearcub
When: 22 Feb 16 09:31
By:
bearcub
When: 22 Feb 16 09:32
By:
11kv
When: 14 Apr 16 21:57
By:
11kv
When: 14 Apr 16 21:57
[/img]http://images.onesite.com/community.betfair.com11kv/b1bd5a22dbef37d2695383fd039efd86.png?v=11340[img]
By:
11kv
When: 14 Apr 16 21:58
By:
11kv
When: 14 Apr 16 21:59
By:
11kv
When: 14 Apr 16 22:04
By:
11kv
When: 14 Apr 16 22:29
By:
bearcub
When: 27 Apr 16 20:55
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4......13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.....16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.....27
France........110.........7.........21......7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.....95
Cyprus........260.........24........28.....80
Serbia..........95..........12........36.....32
Malta...........100.........6.2.......48.....23
Armenia.......48..........14........40.....28
Ukraine........50..........10........44.....24
hungary.......90..........17........65.....85
Italy............160.........13.5.....50.....46
Germany......65..........10........44.....145
Poland.........190.........4.3.......65.....48
Spain...........200.........30........70.....38
Iceland........170.........12........85.....110
Lithuania......170.........23.......100.....240
Norway........100.........8.........100...180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.....50
Netherlands....200.........12........100......65
By:
bearcub
When: 27 Apr 16 20:56
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4......13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.....16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.....27
France........110.........7.........21......7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.....95
Cyprus........260.........24........28.....80
Serbia..........95..........12........36.....32
Malta...........100.........6.2.......48.....23
Armenia.......48..........14........40.....28
Ukraine........50..........10........44.....24
hungary.......90..........17........65.....85
Italy............160.........13.5.....50.....46
Germany......65..........10........44.....145
Poland.........190.........4.3.......65.....48
Spain...........200.........30........70.....38
Iceland........170.........12........85.....110
Lithuania......170.........23.......100.....240
Norway........100.........8.........100...180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.....50
Netherlands....200.........12........100......65
By:
bearcub
When: 27 Apr 16 20:57
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4.....13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.....16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.....27
France........110.........7.........21......7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.....95
Cyprus........260.........24........28.....80
Serbia..........95..........12........36.....32
Malta...........100.........6.2.......48.....23
Armenia.......48..........14........40.....28
Ukraine........50..........10........44.....24
hungary.......90..........17........65.....85
Italy............160.........13.5.....50.....46
Germany......65..........10........44.....145
Poland.........190.........4.3.......65.....48
Spain...........200.........30........70.....38
Iceland........170.........12........85.....110
Lithuania......170.........23.......100.....240
Norway........100.........8.........100.....180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.....50
Netherlands....200.........12........100......65
By:
bearcub
When: 27 Apr 16 21:00
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3.....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4.....13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.......16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.......27
France........110.........7.........21........7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.......95
Cyprus........260.........24........28.......80
Serbia..........95..........12........36.......32
Malta...........100.........6.2.......48.......23
Armenia.......48..........14........40.......28
Ukraine........50..........10........44.......24
hungary.......90..........17........65.......85
Italy............160.........13.5.....50.......46
Germany......65..........10........44.......145
Poland.........190.........4.3.......65.......48
Spain...........200.........30........70.......38
Iceland........170.........12........85.......110
Lithuania......170.........23.......100......240
Norway........100.........8.........100.....180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.......50
Netherlands....200.........12........100......65
By:
bearcub
When: 27 Apr 16 21:01
Country....Highest....Lowest....... 14/3...11/4,,,,,Now


Russia........12.5........2.64.......3.3.....2.94
Sweden......19.5........2.26.......8.4.....13.5
Croatia........330........9.6.......14........65
Australia.....32...........6.........17.......16.5
Latvia.........100.........4.1.......20.......27
France........110.........7.........21........7.8
Azerbaijan...70..........18.5......38.......95
Cyprus........260.........24........28.......80
Serbia..........95..........12........36.......32
Malta...........100.........6.2.......48.......23
Armenia.......48..........14........40.......28
Ukraine........50..........10........44.......24
hungary.......90..........17........65.......85
Italy............160.........13.5.....50.......46
Germany......65..........10........44.......145
Poland.........190.........4.3.......65.......48
Spain...........200.........30........70.......38
Iceland........170.........12........85.......110
Lithuania......170.........23.......100......240
Norway........100.........8.........100......180
Bulgaria.......380.........85........85.........46
Czech rep......390.........32........100.......50
Netherlands....200.........12........100......65
By:
ooO{Alpha Centauri}Ooo
When: 04 Jun 16 21:22
....................../´¯/)
....................,/¯../
.................../..../
............./´¯/'...'/´¯¯`·¸
........../'/.../..../......./¨¯\
........('(...´...´.... ¯~/'...')
.........\.................'...../
..........''...\.......... _.·´
............\..............(
..............\.............\...
By:
timbuctooth
When: 12 Oct 18 02:31
[size=+2]
hi
[/size]hi
By:
timbuctooth
When: 12 Oct 18 02:31
hi
hi
By:
Shanelee1966
When: 13 Oct 18 23:26
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
By:
Shanelee1966
When: 13 Oct 18 23:26
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
By:
Shanelee1966
When: 13 Oct 18 23:26
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
By:
Shanelee1966
When: 13 Oct 18 23:26
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
By:
timbuctooth
When: 31 Oct 18 02:14
red
sort by:
Show
per page

Post your reply

Text Format: Table: Smilies:
Forum does not support HTML
Insert Photo
Cancel
‹ back to topics
www.betfair.com