Forums
Welcome to Live View – Take the tour to learn more
Start Tour
There is currently 1 person viewing this thread.
mesmerised
02 Jun 11 13:24
Joined:
Date Joined: 10 Nov 10
| Topic/replies: 23,691 | Blogger: mesmerised's blog
[align=right]right over here[/align]

Hello 
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
eighteen
Share |
Show More
Loading...
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo August 24, 2017 12:46 PM BST
1 TheCoat            62.5
2 Alpha Centauri      50.66
3 tictacman1         50.5
4 rogerthebutler      33.66
5 dukeofpuke          31   
6 TEN2FOLLOWER        23.66
7 Desmond Orchard    22   
8 aceydeucy          21.16
9 BrendanScrote      17.66
10 bodil              15.5
11 HH Sultan Vinegar  15   
12 aasbff              14   
13 sixtwosix          12.66
13 youresomean        12.66
15 mwnightmare        10.16
16 TheNorfolkMafia    8.16
17 Mick Sturbs        7.32
18 wit-ham            3.66
19 lux                0   
20 Scoop6              0   
Report mesmerised August 25, 2017 11:20 PM BST
That doughnut has made me hungry

That doughnut has made me hungry
Report mesmerised August 25, 2017 11:21 PM BST
Spoiler: Show
hello and goodbye
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo August 30, 2017 7:26 PM BST
^^^......~-~~~__::-_::-.~~.:-.~-...-..~----_-_+====i=+=iooo
^.~~~~~......~~__::_~-_-.-^.:_-__--:-~.-----_-;======+=ioo*
^~~~~~~~.^^^^^.~._:++_.~--~^_;;::__:;___--_~~-:+=+==i+ioo**
.~~~.....^^```^.^-:+++-~~_-^~:;;:::_::::_-_-.~:+====i+iooo*
.~~....^^^^````^`.~::;:-.:_~-_::::::__::___~.~_====i=+ioooo
.....^^^^``````^`^^~:++:_:_---______:__:___~^--+=====+ioooo
^...^^^^^```^^^^^^^.-_:___---~------___:__--^~~:+====+ioooo
^.....^^^^^^^^^^^^^^^~~~---~---~~~~---_____-^.-:===i=+ioo*o
^.......^^^``^^^^``^..~~~~~~~~~...~~---____-..--++==+++iiio
^.~.....^^^``^^^`^^^...........^...~~--_____..--:;;;++++;;;
.~~.....^.^^^^^^^^^^^^^..........~~~~--__:__~~~~-;;+++++===
.~~..~~~~~-----___-~.~~___::::____-_-_____::~~~~_++==iiiooo
.~~~~~~~~~~~...~~~~~~_:-~--___--~~~--__:::::-~~.:===ioioooo
.~-~~~~.....^^^^^^^^..^^.......~~~~~~-__::::_~-~_===ooooooo
.-~~~~~.~~~~...~~-_-~...~~~~....~_____:::::::--.:+==ooooooo
.--~~~~~~~---_____;+:_____:::-~~.~-_;;:;:::;:_-._+==oooooio
.~----_-~~~~.^^``^..~--~.^.~-_::_---__:;;;;;:_-._==iooooooo
.------~~..^``^^^......~~~...^~-:::___:::;;::_-._+=ioooo*o*
.---~~~.........-:;:::;++;;_-~...~-:___:::;:;-~._==iooooo**
~---~~~~~.....-_;_-_::--~-:;;:-~~~~-___:::;:;_~~:iiioooo*oo
~---~~~~~~~-~~~~.^^...~:~...~--------___:::;:_~~:==ooooooo*
~-----~-----~.^^^^~-~~~;_~.....~__--_--__::;;:--_==iiooooo*
.---~-~~~---~~~~~~~::--:-~~~...~~-___--__::;;:_-;==iioooo**
.~~~------_-----~~~_;-_;-.~-...~--_______::;;::-:==ooooooo*
.~~~~-------_--~.~-;;-_;-~__~...~~_:::___::;;::-:+=iioooooo
^..~~~------~.^^.-:=+_:;--_:_-~~..-_:::____:;;:-_:;;++;++++
...~~~~~~~..^^^.-;+i+_:+___:++;:-~~-________;;:-_++=+++==ii
.~~~~.^^^^^^.~-:===o+_:+:__:i*oi=;:_-~---___;;:-:=io==iiooo
.~~.......~~-:+i=ooi;::+::;+i*eeeo+;:_:-____;;:_;+=o=iiiooo
.~~~---___:+=*!*o*oi;;:+;+=+ioe!?!*i+:;;;;::::__;+=i=iioooo
~___::;===o*!!!!eeo=;;;i;=o**ee?%%%ei+;+=++;::_:;+=i=iioooo
_++++=io*e!????!!e*=;+;i+i*!!??%%$$?*i=++===;:_:++=i=iioooo
:=iiio**!%$$$%%??!e=+;;=+=e!?$O###O$!*=++ii=;;_;===i=iioooo
;o*e!!%%OO##OOO$%?e=;;;;;i!%O#&#####$?*i==i=::_+==ii==ioooo
;e%OOO###OOOOOO$$%e;::;:;i?O###O$O##&#%eo===;:_+==ii+=ioooo
o$$%OOOOO%$O$$$$%?*;____:i%$$$%!e?%####$!o==:__+i=ii==ioooo
o!**eee!?!?%%????eo__--__i???%!io?%O$$OO%*=+:::+==ii=iooooo
:=======o*eee*o**i=_-~~-_=ee!e*oi*!??!?O$*=;:::+iii==iooooo
_+====iiio**oiioi+;-...~~;oo*oooioo**ioe?eo=;:_+==ii=iooooo
_;=====io***oiii+;:~..^.~:i*ee*oiiioiiii!*o+;::==iiiioioooo
-++=io****ooi=++;:-..^..._=oo*e*iiiiiiiiooi=;:+===iii******
-+==iooooii+;;::_-~......-;=io**ee*ooi=+++==;:;;;;++++=====
~:::;;;+;;:_____-~~.....~-;+=ioooooi=;;;;;;+;;;+;;+++======
~_::;;;:_-~~~------.....~_:;;+====+++;;::;;;;+++===+=iiiiii
~__:::_-~.~~~------.....~_:;;:;++=++;::;;;;;++++====iiooioo
~--_---~~..~~-____~~~~..~_;;;:::;;+++;:;++++=+++++iiioooooo
~---~.~...~~~-_:__~~~..~~_;;::::::;;;;;;;+++==+=++=ioo*oooo
~--~~...~~~-__:::_~~...~~_;;;:__::::;;+;++++====+=iioooo*o*
~---~..~~-__:::::_~.^...~_:;;;:____:;+++++==+==+++=iioo****
~--~~~~~-_:;;;;:_-.^^^^^.~_;+;____-_:+++++==+=++==iioo**o**
~~-~~~~--::;+;;:-~.^``^^^.~++;:_____:;++++=+++++==iooo*****
~---~~-__:;+=;::_~.^^^.^..-+i+::_-___:;++==++++++=iioo*****
~--~~-__:;;=;--:_-~...^...-;i+;:_____:;++==++=++==iiioo****
~----__::+=+-~~-_-~~.....-__=i+;:___::;+++=++=++==iiioo****
~_-___::;=i:~~~~_--~~~~~-_:_;i+;;:_:;:;++==;+=====iiioo*ooo
~_____;;=o=_~~~~_:______::;:_==+;;::;;;++==+=====iooooo****
~____:;=oo=;::__;+;;;;;;;+=+;=i=+;;;;+++++=+ioiiii*eeeeeeee
~__::;+o*i=i*!!*oooii====i**ooi=++;;;++++=++======oooooooo*
~__:;+ieoiio!%$O%!e***o**e!*i*oi=+;;+++++=+;=====ioooo*****
~_::;=o*===ie!!!!?eeeeeeeeo+=i*oi=++++++===+=i==iio*******e
~::;=i*i+;+=io**e!!!!!!!eoi++=*oi=++++++==++=iiiiio******ee
-:;+i*o;;;;+==ioee?%??!e*o=+++ioi==++++===++iiiiio*******ee
-;+i*o+;;;;:;+==oe?%?!e*oi=+++=ooi==+++===++=iiiio********e
-;=ooi++;;:;;;++i*e!!e**o=++++=ioi==++====++iiiiiio******ee
-;ioi+;;;;;;;;;+io*****oi==++==ioi=======oii===iiio********
-+ii+;:;;+++++++=ioiiiooi===+=+=oi=====+=**ioi====oo*******
-=i+;;++++==+++++;+++++====ii====i=++====!eooooii==ooo*****
_==+;;=+++==;;;;+++++++++==iii=++i=++===o!!ooiioiiioo******
_+;;++==+=iioiiooi=ii***oooiii==+i=+====e?!***oooiii*****e*
_+;;+io*!!%$%%!!e!ee!!?%%?!ee*i=+=++=iio!?!ee***oooiio***ee
_;+=ii+++=o%O$ee!?!?%%$O$??eooi=++++=ii*!!!!eeooo=o*i=io**!
-:++;:_---_;+==o*oe**o*eo++;;+==++++=ii!!??!ee*o=i=ooooioio
-:;;:_____---::;::;:++=+;::++++++;+=iioe!??!!e**=ioiiiooooi
-:+;:____:__---_::::;:;:::;+++++;;+=ioe*e??!eeeoo=**o=iiioo
-;+;:___::::__---_______;+++;;++;;+ii*?ee!!!!e!**=oe*=i==io
-;;:____::;:;;;;;;;::;;+++=+;;++++=io!?ee??!!eeoiiooi;+=iii
_+::____:;;+====iiiiiooi===+;;+=+=ii*?!e!%%??!**=*!e=+++=ii
:+;::___::;=iooooo*oo*oooo=+;;;+=ioo!?!e!%????eoo!e*=;==+ii
:=;:__::::;+iio**ooooo*ooi++;;;+ioo*??!*!???!?==*!eo===iioo
:+;:::::::;;==iooo**oooi==+;;;;+=o*!??!*!????!*o!!i=;ioii*o
:;::___::::;+=iooooooiii==+;;:;+ii*???!e!???%!e*?oi=iio**oo
_;::______:;+++==iiii===+;::::;=io?%???e!%%??o*e!===io*****
_;::___________:;;+;;;;::::_::;=i!%%?!?!!%%%*=e!e===+o*****
_;;:_-___--~~--___:____---___:+=e$$%??!!!?%%!=!!i+=iooe****
;=+;:______-~-~~----__-----__:+*$$?%???e!%%%!*%*i+=oooeee**
+oi+:_____-~~~~---____----__::i%$??%??!e!%$?ee?eeoio***ee**
+e*=+::___------_::::_-____::;!O$%??%%?e%%%%%%?*i=o**e**eee
=eei=+::::__:___:;++:___::;;;i$O$%?????!%%%?%$!==;ieee*e!ee
=!e*o=+++;;:::::;+++;:::;++==!OO$%%???!!%??%O$eoo=ieee*!eee
=!!e*oi=+++==+;;+==++++++===oO$O%%????!?%??%O$eiiioee!e!!!*
=!!e!e*o=ii==iiii====iiiiooo?O$$%?????!?%%%$O%o+=i**!!!!!eo
i???!!!e*****o***oiio***eee!%$%$%?????!?%%%O$!*===oe!!!!!*i
i???????????!!!eeeee!!!!!ee!?$%%%%???%e?%%$O%?*ioo**e!!!!e*
=!?????%%%%%%%%????!??!eeee!?$%%%??%%?!??%$$%e=io***e!?!eeo
+e!!!??%%%%%%%%%??!!!eeeeee!?%$$%??%%?!??$O$?oi=i*ee!!?!e==
+*eee!?%%%%%%???!!!!eeee!ee?%%$$%%%?%?!?%O$$?!eoi*e!!!??eo=
+*eee!?%%%%%????!!!eeeee?*!!??O$%%%??!ie%$$$?*oio!!!!??!**i
+**ee!?%%%%?????!!eeeee!%o?!!%$%%??????%%%%$o=i**e!!!?!eii=
=eeee!?%%%%?????!!!!!ee??*??!$$%%?%%?!%$??%%*iioee!?%%?e=ii
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo August 30, 2017 7:28 PM BST
^^^......~-~~~__::-_::-.~~.:-.~-...-..~----_-_+====i=+=iooo
^.~~~~~......~~__::_~-_-.-^.:_-__--:-~.-----_-;======+=ioo*
^~~~~~~~.^^^^^.~._:++_.~--~^_;;::__:;___--_~~-:+=+==i+ioo**
.~~~.....^^```^.^-:+++-~~_-^~:;;:::_::::_-_-.~:+====i+iooo*
.~~....^^^^````^`.~::;:-.:_~-_::::::__::___~.~_====i=+ioooo
.....^^^^``````^`^^~:++:_:_---______:__:___~^--+=====+ioooo
^...^^^^^```^^^^^^^.-_:___---~------___:__--^~~:+====+ioooo
^.....^^^^^^^^^^^^^^^~~~---~---~~~~---_____-^.-:===i=+ioo*o
^.......^^^``^^^^``^..~~~~~~~~~...~~---____-..--++==+++iiio
^.~.....^^^``^^^`^^^...........^...~~--_____..--:;;;++++;;;
.~~.....^.^^^^^^^^^^^^^..........~~~~--__:__~~~~-;;+++++===
.~~..~~~~~-----___-~.~~___::::____-_-_____::~~~~_++==iiiooo
.~~~~~~~~~~~...~~~~~~_:-~--___--~~~--__:::::-~~.:===ioioooo
.~-~~~~.....^^^^^^^^..^^.......~~~~~~-__::::_~-~_===ooooooo
.-~~~~~.~~~~...~~-_-~...~~~~....~_____:::::::--.:+==ooooooo
.--~~~~~~~---_____;+:_____:::-~~.~-_;;:;:::;:_-._+==oooooio
.~----_-~~~~.^^``^..~--~.^.~-_::_---__:;;;;;:_-._==iooooooo
.------~~..^``^^^......~~~...^~-:::___:::;;::_-._+=ioooo*o*
.---~~~.........-:;:::;++;;_-~...~-:___:::;:;-~._==iooooo**
~---~~~~~.....-_;_-_::--~-:;;:-~~~~-___:::;:;_~~:iiioooo*oo
~---~~~~~~~-~~~~.^^...~:~...~--------___:::;:_~~:==ooooooo*
~-----~-----~.^^^^~-~~~;_~.....~__--_--__::;;:--_==iiooooo*
.---~-~~~---~~~~~~~::--:-~~~...~~-___--__::;;:_-;==iioooo**
.~~~------_-----~~~_;-_;-.~-...~--_______::;;::-:==ooooooo*
.~~~~-------_--~.~-;;-_;-~__~...~~_:::___::;;::-:+=iioooooo
^..~~~------~.^^.-:=+_:;--_:_-~~..-_:::____:;;:-_:;;++;++++
...~~~~~~~..^^^.-;+i+_:+___:++;:-~~-________;;:-_++=+++==ii
.~~~~.^^^^^^.~-:===o+_:+:__:i*oi=;:_-~---___;;:-:=io==iiooo
.~~.......~~-:+i=ooi;::+::;+i*eeeo+;:_:-____;;:_;+=o=iiiooo
.~~~---___:+=*!*o*oi;;:+;+=+ioe!?!*i+:;;;;::::__;+=i=iioooo
~___::;===o*!!!!eeo=;;;i;=o**ee?%%%ei+;+=++;::_:;+=i=iioooo
_++++=io*e!????!!e*=;+;i+i*!!??%%$$?*i=++===;:_:++=i=iioooo
:=iiio**!%$$$%%??!e=+;;=+=e!?$O###O$!*=++ii=;;_;===i=iioooo
;o*e!!%%OO##OOO$%?e=;;;;;i!%O#&#####$?*i==i=::_+==ii==ioooo
;e%OOO###OOOOOO$$%e;::;:;i?O###O$O##&#%eo===;:_+==ii+=ioooo
o$$%OOOOO%$O$$$$%?*;____:i%$$$%!e?%####$!o==:__+i=ii==ioooo
o!**eee!?!?%%????eo__--__i???%!io?%O$$OO%*=+:::+==ii=iooooo
:=======o*eee*o**i=_-~~-_=ee!e*oi*!??!?O$*=;:::+iii==iooooo
_+====iiio**oiioi+;-...~~;oo*oooioo**ioe?eo=;:_+==ii=iooooo
_;=====io***oiii+;:~..^.~:i*ee*oiiioiiii!*o+;::==iiiioioooo
-++=io****ooi=++;:-..^..._=oo*e*iiiiiiiiooi=;:+===iii******
-+==iooooii+;;::_-~......-;=io**ee*ooi=+++==;:;;;;++++=====
~:::;;;+;;:_____-~~.....~-;+=ioooooi=;;;;;;+;;;+;;+++======
~_::;;;:_-~~~------.....~_:;;+====+++;;::;;;;+++===+=iiiiii
~__:::_-~.~~~------.....~_:;;:;++=++;::;;;;;++++====iiooioo
~--_---~~..~~-____~~~~..~_;;;:::;;+++;:;++++=+++++iiioooooo
~---~.~...~~~-_:__~~~..~~_;;::::::;;;;;;;+++==+=++=ioo*oooo
~--~~...~~~-__:::_~~...~~_;;;:__::::;;+;++++====+=iioooo*o*
~---~..~~-__:::::_~.^...~_:;;;:____:;+++++==+==+++=iioo****
~--~~~~~-_:;;;;:_-.^^^^^.~_;+;____-_:+++++==+=++==iioo**o**
~~-~~~~--::;+;;:-~.^``^^^.~++;:_____:;++++=+++++==iooo*****
~---~~-__:;+=;::_~.^^^.^..-+i+::_-___:;++==++++++=iioo*****
~--~~-__:;;=;--:_-~...^...-;i+;:_____:;++==++=++==iiioo****
~----__::+=+-~~-_-~~.....-__=i+;:___::;+++=++=++==iiioo****
~_-___::;=i:~~~~_--~~~~~-_:_;i+;;:_:;:;++==;+=====iiioo*ooo
~_____;;=o=_~~~~_:______::;:_==+;;::;;;++==+=====iooooo****
~____:;=oo=;::__;+;;;;;;;+=+;=i=+;;;;+++++=+ioiiii*eeeeeeee
~__::;+o*i=i*!!*oooii====i**ooi=++;;;++++=++======oooooooo*
~__:;+ieoiio!%$O%!e***o**e!*i*oi=+;;+++++=+;=====ioooo*****
~_::;=o*===ie!!!!?eeeeeeeeo+=i*oi=++++++===+=i==iio*******e
~::;=i*i+;+=io**e!!!!!!!eoi++=*oi=++++++==++=iiiiio******ee
-:;+i*o;;;;+==ioee?%??!e*o=+++ioi==++++===++iiiiio*******ee
-;+i*o+;;;;:;+==oe?%?!e*oi=+++=ooi==+++===++=iiiio********e
-;=ooi++;;:;;;++i*e!!e**o=++++=ioi==++====++iiiiiio******ee
-;ioi+;;;;;;;;;+io*****oi==++==ioi=======oii===iiio********
-+ii+;:;;+++++++=ioiiiooi===+=+=oi=====+=**ioi====oo*******
-=i+;;++++==+++++;+++++====ii====i=++====!eooooii==ooo*****
_==+;;=+++==;;;;+++++++++==iii=++i=++===o!!ooiioiiioo******
_+;;++==+=iioiiooi=ii***oooiii==+i=+====e?!***oooiii*****e*
_+;;+io*!!%$%%!!e!ee!!?%%?!ee*i=+=++=iio!?!ee***oooiio***ee
_;+=ii+++=o%O$ee!?!?%%$O$??eooi=++++=ii*!!!!eeooo=o*i=io**!
-:++;:_---_;+==o*oe**o*eo++;;+==++++=ii!!??!ee*o=i=ooooioio
-:;;:_____---::;::;:++=+;::++++++;+=iioe!??!!e**=ioiiiooooi
-:+;:____:__---_::::;:;:::;+++++;;+=ioe*e??!eeeoo=**o=iiioo
-;+;:___::::__---_______;+++;;++;;+ii*?ee!!!!e!**=oe*=i==io
-;;:____::;:;;;;;;;::;;+++=+;;++++=io!?ee??!!eeoiiooi;+=iii
_+::____:;;+====iiiiiooi===+;;+=+=ii*?!e!%%??!**=*!e=+++=ii
:+;::___::;=iooooo*oo*oooo=+;;;+=ioo!?!e!%????eoo!e*=;==+ii
:=;:__::::;+iio**ooooo*ooi++;;;+ioo*??!*!???!?==*!eo===iioo
:+;:::::::;;==iooo**oooi==+;;;;+=o*!??!*!????!*o!!i=;ioii*o
:;::___::::;+=iooooooiii==+;;:;+ii*???!e!???%!e*?oi=iio**oo
_;::______:;+++==iiii===+;::::;=io?%???e!%%??o*e!===io*****
_;::___________:;;+;;;;::::_::;=i!%%?!?!!%%%*=e!e===+o*****
_;;:_-___--~~--___:____---___:+=e$$%??!!!?%%!=!!i+=iooe****
;=+;:______-~-~~----__-----__:+*$$?%???e!%%%!*%*i+=oooeee**
+oi+:_____-~~~~---____----__::i%$??%??!e!%$?ee?eeoio***ee**
+e*=+::___------_::::_-____::;!O$%??%%?e%%%%%%?*i=o**e**eee
=eei=+::::__:___:;++:___::;;;i$O$%?????!%%%?%$!==;ieee*e!ee
=!e*o=+++;;:::::;+++;:::;++==!OO$%%???!!%??%O$eoo=ieee*!eee
=!!e*oi=+++==+;;+==++++++===oO$O%%????!?%??%O$eiiioee!e!!!*
=!!e!e*o=ii==iiii====iiiiooo?O$$%?????!?%%%$O%o+=i**!!!!!eo
i???!!!e*****o***oiio***eee!%$%$%?????!?%%%O$!*===oe!!!!!*i
i???????????!!!eeeee!!!!!ee!?$%%%%???%e?%%$O%?*ioo**e!!!!e*
=!?????%%%%%%%%????!??!eeee!?$%%%??%%?!??%$$%e=io***e!?!eeo
+e!!!??%%%%%%%%%??!!!eeeeee!?%$$%??%%?!??$O$?oi=i*ee!!?!e==
+*eee!?%%%%%%???!!!!eeee!ee?%%$$%%%?%?!?%O$$?!eoi*e!!!??eo=
+*eee!?%%%%%????!!!eeeee?*!!??O$%%%??!ie%$$$?*oio!!!!??!**i
+**ee!?%%%%?????!!eeeee!%o?!!%$%%??????%%%%$o=i**e!!!?!eii=
=eeee!?%%%%?????!!!!!ee??*??!$$%%?%%?!%$??%%*iioee!?%%?e=ii
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo August 30, 2017 7:34 PM BST
[imglft]http://www.vbulletin.org/forum/cpstyles/vBulletin_3_Frontend/cp_help...
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo August 30, 2017 7:35 PM BST
[warning]Before you upgrade your forums make sure you have a full and complete backup of your database[/warning]
Report ooO{Alpha Centauri}Ooo August 30, 2017 7:36 PM BST
another test
[floatright]This text will float right of object below it.[/floatright]
Report mesmerised September 8, 2017 9:01 PM BST
shearer     Shearer, ozil     silva
muenier    
there are dozen and dozen and doezens and dozens and dozens,
Spoiler: Show
12345 -12345 -12345 -12344455- 2343434443- 343422454- 344 5454544 - 4545 454354- 4542545435 -
4542 54354 - 4524542 5- 4542524 - 4524 524525
    yellow
Report mesmerised September 8, 2017 9:03 PM BST
Shearer     Shearer sanchez     norwich
muenier    
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Spoiler: Show
11111111 22222222 3333333333 4444444444 555555555555 6666666666 77777777777 888888888888 9999999999999999 100000000000000
,
    the ox
Report mesmerised September 8, 2017 9:07 PM BST
ATP - that colour     WTA - this colour
correct results Spoiler: Show
11111111111111111 22222222222222222222 333333333333333333 444444444 55555555555555 6666666666666666 7777777777777 888888888888888
   
correct results Spoiler: Show
11111111   222222222222 33333333333333 444444444444 55555555555555 6666666666666666 7777777777777777 8888888888888888 99999999999999
||
Report mesmerised September 8, 2017 9:15 PM BST
111111 Spoiler: Show
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999

111111 Spoiler: Show
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999

111111 Spoiler: Show
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999

111111 Spoiler: Show
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
Report mesmerised September 8, 2017 9:17 PM BST
111111 Spoiler: Show
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999111111 Spoiler: Show
111111 22222222222222 333333333333333 444444444444444 5555555555555 666666666666 77777777777777 888888888888888 999999999
Report mesmerised September 10, 2017 12:25 AM BST
Report mesmerised September 11, 2017 11:05 PM BST


Spoiler: Show


A.A = Andre Agassi, A.R = Andy Roddick, G.G = Gaudio Gaston, J.C.F = Juan Carlos Ferrero, M.S = Marat Safin, JMDP = Juan Martin Del Potro, M.C = Marin Cilic


A.A = Andre Agassi, A.R = Andy Roddick, A.Z = Alexander Zverev, C.M = Carlos Moya, D.F = David Ferrer, D.N = David Nalbandian, F.M = FeliX Mantilla G.G = Gastón Gaudio, G.C = Guillermo Coria, G.C.A = Guillermo Canas, G.D = Grigor Dimitrov, I.L = Ivan Ljubicic, J.C.F = Juan Carlos Ferrero, J.W.T = Jo Wilfried Tsonga, L.H = Leyton Hewitt, M.S = Marat Safin, M.C = Marin Cilic, N.D = Nikolay Davydenko, R.S = Robin Söderling, S.W = Stan Wawrinka T.B = Tomas Berdych, T.H = Tim Henman Shocked, T.R = Tommy Robredo
Report mesmerised September 11, 2017 11:13 PM BST


Spoiler: Show


A.A = Andre Agassi, A.R = Andy Roddick, G.G = Gaudio Gaston, J.C.F = Juan Carlos Ferrero, M.S = Marat Safin, JMDP = Juan Martin Del Potro, M.C = Marin Cilic


A.A = Andre Agassi, A.R = Andy Roddick, A.Z = Alexander Zverev, C.M = Carlos Moya, D.F = David Ferrer, D.N = David Nalbandian, F.M = FeliX Mantilla G.G = Gastón Gaudio, G.C = Guillermo Coria, G.C.A = Guillermo Canas, G.D = Grigor Dimitrov, I.L = Ivan Ljubicic, J.C.F = Juan Carlos Ferrero, J.W.T = Jo Wilfried Tsonga, L.H = Leyton Hewitt, M.S = Marat Safin, M.C = Marin Cilic, N.D = Nikolay Davydenko, R.S = Robin Söderling, S.W = Stan Wawrinka T.B = Tomas Berdych, T.H = Tim Henman Shocked, T.R = Tommy Robredo


D.N = David Nalbandian, Davy = Davydenko
Report mesmerised September 13, 2017 11:16 PM BST
[centre]THIS IS IN THE MIDDLE OF THE PAGE re[/centre]

THIS IS IN THE MIDDLE OF THE PAGE er
Report mesmerised September 13, 2017 11:18 PM BST
Report mesmerised September 13, 2017 11:30 PM BST
This text is in Times New Roman
This text is in Century
This text is in Times Rockwell
This text is in Lucida Console
This text is in Comic Sans MS
This text is in Courier New
This text is in Tahoma
This text is in Arial
This text is in Scribble
This text is in Tahoma
This text is in Autumn
This text is in Trebuchet
Report mesmerised September 13, 2017 11:35 PM BST
Spoiler: Show

This text is in Times New Roman When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Century When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Times Rockwell When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Lucida Console When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Comic Sans MSWhen Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Courier New When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Tahoma When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in ArialWhen Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Scribble When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Tahoma When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Autumn When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


This text is in Trebuchet When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


Report mesmerised September 13, 2017 11:37 PM BST
18 When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.

Anyway, the above should be plenty to draw some lively correspondence from Sharapova’s fandom, who are slightly quicker to death threats than even 12-year-old One Direction fans. As for the sport of tennis in general, one can’t help feeling it nurses similar levels of delusion.18 When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.

Anyway, the above should be plenty to draw some lively correspondence from Sharapova’s fandom, who are slightly quicker to death threats than even 12-year-old One Direction fans. As for the sport of tennis in general, one can’t help feeling it nurses similar levels of delusion.18 When Caroline Wozniacki had the temerity to ask why she was being showcased in the circumstances, Sharapova mocked her. All that was left was for the synchronised release of Maria’s autobiography Unstoppable, in which the woman who US sportswriter Kavitha Davidson has majestically dubbed “Tennis Becky” opted to bang on about Serena Williams’s “thick arms” and “thick legs”. And not the fact that Serena found her eminently stoppable.


Anyway, the above should be plenty to draw some lively correspondence from Sharapova’s fandom, who are slightly quicker to death threats than even 12-year-old One Direction fans. As for the sport of tennis in general, one can’t help feeling it nurses similar levels of delusion.
Report mesmerised September 13, 2017 11:42 PM BST
Anyway, the above should be plenty to draw some lively correspondence from Sharapova’s fandom, who are slightly quicker to death threats than even 12-year-old One Direction fans. As for the sport of tennis in general, one can’t help feeling it nurses similar levels of delusion.Anyway, the above should be plenty to draw some lively correspondence from Sharapova’s fandom, who are slightly quicker to death threats than even 12-year-old One Direction fans. As for the sport of tennis in general, one can’t help feeling it nurses similar levels of delusion.
Report mesmerised September 18, 2017 10:04 AM BST
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL                    
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA        
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA        
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     GASQUET     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                

                                       
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     GASQUET     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER

                                       
                                       
                                       
                                       
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE    
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    

                                       
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER
                                   


Spoiler: Show

1. Nadal Rafael
2. Federer Roger
3. Murray Andy
4. Zverev Alexander
5. Cilic Marin
6. Djokovic Novak
7. Thiem Dominic
8. Wawrinka Stan

9. Dimitrov Grigor
10. Carreno-Busta Pablo
11. Raonic Milos
12. Goffin David
13. Bautista-Agut Roberto
14. Nishikori Kei

15. Anderson Kevin
16. Querrey Sam
17. Isner John
18. Tsonga Jo-Wilfried
19. Berdych Tomas
20. Kyrgios Nick

21. Sock Jack
22. Pouille Lucas
23. Muller Gilles
24. Del Potro Juan-Martin
25. Ramos-Vinolas Albert
26. Ferrer David
27. Zverev Mischa
28. Schwartzman Diego Sebastian
29. Fognini Fabio
30. Gasquet Richard
31. Mannarino Adrian
32. Khachanov Karen
33. Cuevas Pablo
34. Kohlschreiber Philipp
35. Lopez Feliciano
36. Monfils Gael
37. Rublev Andrey

38. Lorenzi Paolo
39. Haase Robin
40. Verdasco Fernando
41. Paire Benoit
42. Sugita Yuichi
43. Simon Gilles
44. Johnson Steve
45. Edmund Kyle
46. Chung Hyeon
47. Troicki Viktor
48. Karlovic Ivo
49. Bedene Aljaz
50. Harrison Ryan
51. Shapovalov Denis
52. Dolgopolov Aleksandr

53. Mayer Leonardo
54. Struff Jan-Lennard
55. Dzumhur Damir
56. Coric Borna
57. Sousa Joao
58. Donaldson Jared
59. Vesely Jiri
60. Young Donald
61. Lu Yen-hsun
62. Medvedev Daniil
63. Mayer Florian
64. Basilashvili Nikoloz
65. Zeballos Horacio
66. Delbonis Federico
67. Herbert Pierre-Hugues
68. Tipsarevic Janko
69. Thompson Jordan
70. Fabbiano Thomas
71. Pella Guido
72. Tiafoe Francis
73. Silva Dutra Rogerio
74. Jaziri Malek
75. Sela Dudi
76. Bellucci Thomaz
77. Darcis Steve
78. Kukushkin Mikhail
79. Estrella Victor
80. Lajovic Dusan
81. Pospisil Vasek
82. Istomin Denis
83. Chardy Jeremy
84. Gombos Norbert
85. Seppi Andreas
86. Copil Marius
87. Kuznetsov Andrey
88. Donskoy Evgeny
89. Escobedo Ernesto
90. Stebe Cedrik-Marcel
91. Kicker Nicolas
92. Bemelmans Ruben
93. Fritz Taylor Harry
94. Benneteau Julien
95. Gojowczyk Peter
96. Bublik Alexander
97. Djere Laslo
98. Berlocq Carlos
99. Stakhovsky Sergiy
100. Sandgren Tennys
101. Kavcic Blaz
102. Garcia-Lopez Guillermo
103. Cecchinato Marco
104. Carballes Baena Roberto
105. Sousa Pedro
106. Evans Daniel
107. Mahut Nicolas
108. Albot Radu
109. Krajinovic Filip
110. Bagnis Facundo
111. Fucsovics Marton
112. Youzhny Mikhail
113. Laaksonen Henri
114. Monteiro Thiago Moura
115. Olivo Renzo
116. Jarry Nicolas
117. Lacko Lukas
118. Fratangelo Bjorn
119. Daniel Taro
120. Tsitsipas Stefanos
121. Marterer Maximilian
122. Baghdatis Marcos
123. Brown Dustin
124. Nishioka Yoshihito
125. Gerasimov Egor
126. Halys Quentin
127. Berrettini Matteo
128. Polansky Peter
129. Travaglia Stefano
130. Giraldo Santiago
131. Almagro Nicolas
132. Giannessi Alessandro
133. Melzer Gerald
134. Menendez-Maceiras Adrian
135. Granollers-Pujol Marcel
136. Otte Oscar
137. Hanfmann Yannick
138. Ofner Sebastian
139. Ruud Casper
140. Soeda Go
141. Ebden Matthew
142. Mmoh Michael
143. Klizan Martin
144. Kozlov Stefan
145. Janowicz Jerzy
146. Tomic Bernard
147. Elias Gastao
148. Millot Vincent
149. De Greef Arthur
150. Robredo Tommy
151. Andreozzi Guido
152. Milojevic Nikola
153. Ramanathan Ramkumar
154. Melzer Jurgen
155. Bourgue Mathias
156. Bhambri Yuki
157. Paul Tommy
158. Vanni Luca
159. King Darian
160. Lee Duck Hee
161. Auger Aliassime Felix
162. Ito Tatsuma
163. Santillan Akira
164. Norrie Cameron
165. Balazs Attila
166. Kravchuk Konstantin
167. Groth Samuel
168. Kovalik Jozef
169. Basic Mirza
170. Martin Andrej
171. Duckworth James
172. Setkic Aldin
173. Kudla Denis
174. Ignatik Uladzimir
175. Caruso Salvatore
176. Napolitano Stefano
177. Berankis Ricardas
178. Hemery Calvin
179. Opelka Reilly
180. Ojeda Lara Ricardo
181. de Schepper Kenny
182. Domingues Joao
183. Millman John
184. Krueger Mitchell
185. Smith John Patrick
186. Maden Yannick
187. De Minaur Alex
188. Sakharov Gleb
189. Smyczek Tim
190. Vatutin Alexey
191. Rosol Lukas
192. Pavlasek Adam
193. Bonzi Benjamin
194. Zopp Jurgen
195. Rubin Noah
196. Popko Dmitry
197. McDonald Mackenzie
198. Giustino Lorenzo
199. Uchiyama Yasutaka
200. Ymer Elias


---

Spoiler: Show


Top 200 - 18 / 09 / 2017

1. Muguruza Blanco Garbine
2. Halep Simona
3. Svitolina Elina
4. Pliskova Karolina
5. Williams Venus
6. Wozniacki Caroline
7. Konta Johanna

8. Kuznetsova Svetlana
9. Cibulkova Dominika
10. Ostapenko Jelena
11. Radwanska Agnieszka
12. Keys Madison
13. Kvitova Petra
14. Kerber Angelique
15. Mladenovic Kristina

16. Vandeweghe Coco
17. Stephens Sloane A.
18. Sevastova Anastasija

19. Vesnina Elena
20. Garcia Caroline
21. Gavrilova Daria
22. Williams Serena
23. Pavlyuchenkova Anastasia

24. Peng Shuai
25. Strycova Barbora
26. Goerges Julia
27. Rybarikova Magdalena
28. Safarova Lucie
29. Bertens Kiki
30. Zhang Shuai
31. Kontaveit Anett
32. Kasatkina Darya

33. Lucic Mirjana
34. Bacsinszky Timea
35. Makarova Ekaterina

36. Suarez-Navarro Carla
37. Barty Ashleigh
38. Tsurenko Lesya
39. Konjuh Ana
40. Mertens Elise
41. Bellis Catherine Cartan

42. Pliskova Kristyna
43. Cornet Alize
44. Osaka Naomi
45. Davis Lauren
46. Vekic Donna
47. Stosur Samantha
48. Putintseva Yulia
49. Riske Alison
50. Siniakova Katerina
51. Barthel Mona
52. Cirstea Sorana-Mihaela (can't risk jinx)
53. Babos Timea
54. Maria Tatiana
55. Begu Irina
56. Niculescu Monica
57. Wang Qiang
58. Vikhlyantseva Natalia
59. Rogers Shelby
60. Siegemund Laura
61. Arruabarrena-Vecino Lara
62. Dodin Oceane
63. Diyas Zarina
64. Vondrousova Marketa
65. Krunic Alexandra
66. Brady Jennifer
67. Flipkens Kirsten
68. Van Uytvanck Alison
69. Giorgi Camila
70. Puig Monica
71. Haddad Maia Beatriz
72. Hibino Nao
73. Jankovic Jelena
74. Linette Magda
75. Alexandrova Ekaterina
76. Witthoeft Carina
77. Cepede Veronica
78. Watson Heather
79. Lepchenko Varvara
80. Schiavone Francesca
81. McHale Christina
82. Sakkari Maria
83. Kozlova Kateryna
84. Vinci Roberta
85. Larsson Johanna
86. Brengle Madison
87. Bouchard Eugenie
88. Sasnovich Aliaksandra
89. Martic Petra
90. Zheng Saisai
91. Jabeur Ons
92. Ozaki Risa
93. Sorribes Tormo Sara
94. Rodina Evgeniya
95. Allertova Denisa
96. Doi Misaki
97. Duan Ying-Ying
98. Hsieh Su-Wei
99. Fett Jana
100. Parmentier Pauline
101. Mattek Bethanie
102. Kovinic Danka
103. Sharapova Maria
104. Duque-Marino Mariana
105. Petkovic Andrea
106. Buzarnescu Mihaela
107. Zanevska Maryna
108. Cepelova Jana
109. Zhu Lin
110. Golubic Viktorija
111. Kenin Sofia
112. Kanepi Kaia
113. Minella Mandy
114. Nara Kurumi
115. Abanda Francoise
116. Wickmayer Yanina
117. Sabalenka Aryna
118. Bogdan Ana
119. Hogenkamp Richel
120. Chang Kai-Chen
121. Gibbs Nicole
122. Rodionova Arina
123. Kato Miyu
124. Ahn Kristie
125. Shvedova Yaroslava
126. Krejcikova Barbora
127. Vickery Sachia
128. Tig Patricia Maria
129. Townsend Taylor
130. Broady Naomi
131. Blinkova Anna
132. Han Xin-Yun
133. Kuzmova Viktoria
134. Bondarenko Katerina
135. Paolini Jasmine
136. Boserup Julia
137. Dolehide Caroline
138. Korpatsch Tamara
139. Day Kayla
140. Martincova Tereza
141. Khromacheva Irina
142. Pera Bernarda
143. Rus Arantxa
144. Zhuk Sofya
145. Jang Su Jeong
146. Muhammad Asia
147. Wang Yafan
148. Hradecká Lucie
149. Tomova Viktoriya
150. Hercog Polona
151. Aiava Destanee
152. Galfi Dalma
153. Cabrera Lizette
154. Kerkhove Lesley
155. Kumkhum Luksika
156. Liu Fangzhou
157. Lemoine Quirine
158. Andreescu Bianca Vanessa
159. Schmiedlova Karolina Anna
160. Loeb Jamie
161. Pironkova Tsvetana
162. Beck Annika
163. Chirico Louisa
164. Schnyder Patty
165. Teichmann Jil Belen
166. Erakovic Marina
167. Cadantu Alexandra
168. Kulichkova Elizaveta
169. Collins Danielle Rose
170. Buyukakcay Cagla
171. Trevisan Martina
172. Haas Barbara
173. Lisicki Sabine
174. Bara Irina Maria
175. Bouzkova Marie
176. Tomljanovic Ajla
177. Eraydin Basak
178. Kalinina Anhelina
179. Soylu Ipek
180. Karatantcheva Sesil
181. Sharipova Sabina
182. Von Deichmann Kathinka
183. Hozumi Eri
184. Min Grace
185. Monova Polina
186. Jorovic Ivana
187. Gao Xinyu
188. Frech Magdalena
189. Soler-Espinosa Silvia
190. Lapko Vera
191. Stojanovic Nina
192. Dulgheru Alexandra
193. Perrin Conny
194. Anisimova Amanda
195. Kalinskaya Anna
196. Vogele Stefanie
197. Brescia Georgia
198. Zidansek Tamara
199. Azarenka Viktoria
200. Zaja Anna

Report mesmerised September 18, 2017 10:08 AM BST
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL                    
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA        
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA        
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     GASQUET     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                


1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    
||
Report mesmerised September 18, 2017 10:11 AM BST
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL                    
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA        
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA        
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     GASQUET     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    
||
Report mesmerised September 18, 2017 10:13 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    
||
Report mesmerised September 18, 2017 10:14 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    
|
Report mesmerised September 18, 2017 10:14 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    
Report mesmerised September 18, 2017 10:14 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    
Report mesmerised September 18, 2017 10:15 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                     -
Report mesmerised September 18, 2017 10:25 AM BST
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL                    
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA        
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA        
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     GASQUET     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS            
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI        
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     |VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER                                    
Report mesmerised September 18, 2017 10:30 AM BST
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL     -     -     -     -
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA     -
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GASQUET     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS     -     -     -
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI     -     -
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     PUTINSEVA     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -     -     -
Report mesmerised September 18, 2017 10:36 AM BST
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL     -     -     -     -
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA     -
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GASQUET     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS     -     -     -
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI     -     -
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     VANDEWEGHE     -
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     SINIAKOVA     N. OSAKA     -
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -     -     -
Report mesmerised September 18, 2017 10:38 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS     -     -
1.25 POINTS     KERBER     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI     -
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KEYS     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     COCO
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -     -
Report mesmerised September 18, 2017 10:48 AM BST
Spoiler: Show

Any player selected from the Rankings list below (or 201+) that has not been listed in the points distribution table will earn 2 points for a Slam win by the end of the French Open 2020.
Players within the top 4 points tiers are bolded.

Top 200 - 18 / 09 /2017

1. Nadal Rafael
2. Federer Roger
3. Murray Andy
4. Zverev Alexander
5. Cilic Marin
6. Djokovic Novak
7. Thiem Dominic
8. Wawrinka Stan

9. Dimitrov Grigor
10. Carreno-Busta Pablo
11. Raonic Milos
12. Goffin David
13. Bautista-Agut Roberto
14. Nishikori Kei[/b]
15. Anderson Kevin
16. Querrey Sam
17. Isner John
18. Tsonga Jo-Wilfried
19. Berdych Tomas
20. Kyrgios Nick

21. Sock Jack
22. Pouille Lucas
23. Muller Gilles
24. Del Potro Juan-Martin
25. Ramos-Vinolas Albert
26. Ferrer David
27. Zverev Mischa
28. Schwartzman Diego Sebastian
29. Fognini Fabio
30. Gasquet Richard
31. Mannarino Adrian
32. Khachanov Karen
33. Cuevas Pablo
34. Kohlschreiber Philipp
35. Lopez Feliciano
36. Monfils Gael
37. Rublev Andrey

38. Lorenzi Paolo
39. Haase Robin
40. Verdasco Fernando
41. Paire Benoit
42. Sugita Yuichi
43. Simon Gilles
44. Johnson Steve
45. Edmund Kyle
46. Chung Hyeon
47. Troicki Viktor
48. Karlovic Ivo
49. Bedene Aljaz
50. Harrison Ryan
51. Shapovalov Denis
52. Dolgopolov Aleksandr

53. Mayer Leonardo
54. Struff Jan-Lennard
55. Dzumhur Damir
56. Coric Borna
57. Sousa Joao
58. Donaldson Jared
59. Vesely Jiri
60. Young Donald
61. Lu Yen-hsun
62. Medvedev Daniil
63. Mayer Florian
64. Basilashvili Nikoloz
65. Zeballos Horacio
66. Delbonis Federico
67. Herbert Pierre-Hugues
68. Tipsarevic Janko
69. Thompson Jordan
70. Fabbiano Thomas
71. Pella Guido
72. Tiafoe Francis
73. Silva Dutra Rogerio
74. Jaziri Malek
75. Sela Dudi
76. Bellucci Thomaz
77. Darcis Steve
78. Kukushkin Mikhail
79. Estrella Victor
80. Lajovic Dusan
81. Pospisil Vasek
82. Istomin Denis
83. Chardy Jeremy
84. Gombos Norbert
85. Seppi Andreas
86. Copil Marius
87. Kuznetsov Andrey
88. Donskoy Evgeny
89. Escobedo Ernesto
90. Stebe Cedrik-Marcel
91. Kicker Nicolas
92. Bemelmans Ruben
93. Fritz Taylor Harry
94. Benneteau Julien
95. Gojowczyk Peter
96. Bublik Alexander
97. Djere Laslo
98. Berlocq Carlos
99. Stakhovsky Sergiy
100. Sandgren Tennys
101. Kavcic Blaz
102. Garcia-Lopez Guillermo
103. Cecchinato Marco
104. Carballes Baena Roberto
105. Sousa Pedro
106. Evans Daniel
107. Mahut Nicolas
108. Albot Radu
109. Krajinovic Filip
110. Bagnis Facundo
111. Fucsovics Marton
112. Youzhny Mikhail
113. Laaksonen Henri
114. Monteiro Thiago Moura
115. Olivo Renzo
116. Jarry Nicolas
117. Lacko Lukas
118. Fratangelo Bjorn
119. Daniel Taro
120. Tsitsipas Stefanos
121. Marterer Maximilian
122. Baghdatis Marcos
123. Brown Dustin
124. Nishioka Yoshihito
125. Gerasimov Egor
126. Halys Quentin
127. Berrettini Matteo
128. Polansky Peter
129. Travaglia Stefano
130. Giraldo Santiago
131. Almagro Nicolas
132. Giannessi Alessandro
133. Melzer Gerald
134. Menendez-Maceiras Adrian
135. Granollers-Pujol Marcel
136. Otte Oscar
137. Hanfmann Yannick
138. Ofner Sebastian
139. Ruud Casper
140. Soeda Go
141. Ebden Matthew
142. Mmoh Michael
143. Klizan Martin
144. Kozlov Stefan
145. Janowicz Jerzy
146. Tomic Bernard
147. Elias Gastao
148. Millot Vincent
149. De Greef Arthur
150. Robredo Tommy
151. Andreozzi Guido
152. Milojevic Nikola
153. Ramanathan Ramkumar
154. Melzer Jurgen
155. Bourgue Mathias
156. Bhambri Yuki
157. Paul Tommy
158. Vanni Luca
159. King Darian
160. Lee Duck Hee
161. Auger Aliassime Felix
162. Ito Tatsuma
163. Santillan Akira
164. Norrie Cameron
165. Balazs Attila
166. Kravchuk Konstantin
167. Groth Samuel
168. Kovalik Jozef
169. Basic Mirza
170. Martin Andrej
171. Duckworth James
172. Setkic Aldin
173. Kudla Denis
174. Ignatik Uladzimir
175. Caruso Salvatore
176. Napolitano Stefano
177. Berankis Ricardas
178. Hemery Calvin
179. Opelka Reilly
180. Ojeda Lara Ricardo
181. de Schepper Kenny
182. Domingues Joao
183. Millman John
184. Krueger Mitchell
185. Smith John Patrick
186. Maden Yannick
187. De Minaur Alex
188. Sakharov Gleb
189. Smyczek Tim
190. Vatutin Alexey
191. Rosol Lukas
192. Pavlasek Adam
193. Bonzi Benjamin
194. Zopp Jurgen
195. Rubin Noah
196. Popko Dmitry
197. McDonald Mackenzie
198. Giustino Lorenzo
199. Uchiyama Yasutaka
200. Ymer Elias

Report mesmerised September 18, 2017 11:13 AM BST
1 POINT     DJOKOVIC     FEDERER     MURRAY     NADAL     -     -     -     -
1.25 POINTS     A. ZVEREV     CILIC     DEL POTRO     DIMITROV     RAONIC     THIEM     WAWRINKA     -
1.5 POINTS     BAUTISTA AGUT     BERDYCH     GASQUET     GOFFIN     KYRGIOS     MONFILS     NISHIKORI     TSONGA
1.75 POINTS     CORIC     DOLGOPOLOV     EDMUND     KHACHANOV     POUILLE     RUBLEV     SHAVPOVALOV     TIAFOE
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -
Report mesmerised September 18, 2017 11:41 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS     -     -     -
1.25 POINTS     KERBER     KEYS     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI     -
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     COCO     -
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     SINIAKOVA     N. OSAKA     -
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -     -     -
Report mesmerised September 18, 2017 11:41 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS     -     -
1.25 POINTS     KERBER     KEYS     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     COCO
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -     -
Report mesmerised September 18, 2017 11:42 AM BST
1 POINT     AZARENKA     HALEP     KVITOVA     MUGURUZA     KA PLISKOVA     SHARAPOVA     S. WILLIAMS     -     -
1.25 POINTS     KERBER     KEYS     KONTA     OSTAPENKO     A. RADWANSKA     STEPHENS     SVITOLINA     V. WILLIAMS     WOZNIACKI
1.5 POINTS     BACSINSZKY     CIBULKOVA     GARCIA     KUZNETSOVA     MAKAROVA     MLADENOVIC     PAVLYUCHENKOVA     SEVASTOVA     COCO
1.75 POINTS     BELLIS     BERTENS     GAVRILOVA     KONJUH     KASATKINA     KONTAVEIT     MERTENS     SINIAKOVA     N. OSAKA
2 POINTS     ANY OTHER PLAYER     -     -     -     -     -     -     -     -
Report mesmerised October 5, 2017 4:28 PM BST
Report bearcub October 6, 2017 6:43 PM BST
test
Report bearcub October 6, 2017 6:43 PM BST
uhuoh
Report bearcub October 6, 2017 6:43 PM BST
ouhouhh
Report bearcub October 6, 2017 6:43 PM BST
iygigg
Report bearcub October 6, 2017 6:43 PM BST
jhhouho
Report bearcub October 6, 2017 6:43 PM BST
ohoh
Report bearcub October 6, 2017 6:43 PM BST
uhuhuh
Report bearcub October 6, 2017 6:44 PM BST
iygufd7deuf
Report bearcub October 6, 2017 6:44 PM BST
d
Report bearcub October 6, 2017 6:44 PM BST
igiugig
Report 11kv October 9, 2017 7:51 PM BST
[img]http://images.onesite.com/community.betfair.com/user/3a53d1cc5febfc710b...
Report mesmerised October 13, 2017 7:10 PM BST
Report mouse trap October 15, 2017 2:02 PM BST
test
Report mesmerised October 17, 2017 7:10 PM BSTReport mesmerised October 17, 2017 7:25 PM BST
[img]http://images.onesite.com/community.betfair.com/user/mesmerised//5defaa6376874f00c46b2472962b1333.png?v=95400[img]

[img]http://images.onesite.com/community.betfair.com/user/mesmerised/7b2993f362527f74f454137ad72f15f3.png?v=131400[img]
Report mesmerised October 17, 2017 7:26 PM BST


Report mesmerised October 17, 2017 7:42 PM BST
[img]http://images.onesite.com/community.betfair.com/user/mesmerised/fb0dea6...

Report mesmerised October 17, 2017 7:43 PM BST


Report mesmerised October 18, 2017 12:58 PM BST
    AUSTRALIA     FRENCH OPEN     WIMBLEDON     US OPEN
2000     ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R4                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R5                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R6                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R7
2001     ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R5                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R6                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R7                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R8
Report mesmerised October 18, 2017 12:59 PM BST
-     AUSTRALIA     FRENCH OPEN     WIMBLEDON     US OPEN
2000     ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R4                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R5                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R6                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R7
2001     ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R5                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R6                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R7                    ATP R1 R1 R1                 WTA R1 R1 R2 R8
Report mesmerised October 18, 2017 1:00 PM BST
    AUSTRALIA     FRENCH OPEN     WIMBLEDON     US OPEN
2000    

WTA R1 R1 R2 R4 ||                   ||ATP R1 R1 R1                 
WTA R1 R1 R2 R5 ||                   ||ATP R1 R1 R1                 
WTA R1 R1 R2 R6 ||                   ||ATP R1 R1 R1                 
WTA R1 R1 R2 R7 ||               
2001    

WTA R1 R1 R2 R5 ||                   ||ATP R1 R1 R1                 
WTA R1 R1 R2 R6 ||                   ||ATP R1 R1 R1                 
WTA R1 R1 R2 R7 ||                   ||ATP R1 R1 R1                 
WTA R1 R1 R2 R8 ||
Report mesmerised October 18, 2017 1:06 PM BST
        AUSTRALIA     FRENCH OPEN     WIMBLEDON     US OPEN
2000         ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R4     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R5
2001         ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R4     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R5     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R6
Report mesmerised October 18, 2017 1:08 PM BST
-     AUSTRALIA     FRENCH OPEN     WIMBLEDON     US OPEN
2000     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R4     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R5
2001     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R4     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R5     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R6

               
-     AUSTRALIA     FRENCH OPEN     WIMBLEDON     US OPEN
2000     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R4     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R5
2001     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R4     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R5     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1         WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R6
Report mesmerised October 18, 2017 1:13 PM BST
-     AUSTRALIA     FRENCH OPEN     WIMBLEDON     US OPEN
2000     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

    ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||
2001     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

    ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||
2003     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1     ATP R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

    ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||     ||WTA R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R3||
Report mesmerised October 30, 2017 11:21 PM GMT
OFFICIAL RANK     PLAYER     OFFICIAL PTS         NEW RANK     PLAYER     EXTRA SLAM PTS     NEW POINTS
1     Halep     6135         1     Muguruza     717     6852
2     Muguruza     6175         2     Halep     427     6602
3     Wozniacki     5597         3     V. Williams     860     6457
4     Pliskova     6015         4     Wozniacki     274     6289
5     V. Williams     5730         5     Pliskova     431     6161
6     Svitolina     5500         6     Svitolina     310     5810
7     Ostapenko     5010         7     Ostapenko     738     5748
8     Garcia     4420         8     Garcia     181     4601
9     Konta     3610         9     Konta     356     3966
10     Mladenovic     2819         10     Vandeweghe     648     3467
11     Kuznetsova     2722         11     Stephens     532     3254
12     Vandeweghe     2856         12     Kuznetsova     382     3238
13     Stephens     2885         13     Mladenovic     189     3074
14     Pavlyuchenkova     2425         14     Pavlyuchenkova     197     2622
15     Sevastova     2213         15     Keys     398     2611
16     Keys     2295         16     Sevastova     240     2535
17     Vesnina     2195         17     Vesnina     66     2261
18     Goerges     2031         18     Barty     191     2222
19     Kerber     2042         19     Kerber     150     2192
20     Barty     2060         20     Goerges     105     2165
Report mesmerised October 30, 2017 11:25 PM GMT
Spoiler: Show
Muguruza     1    1    68    23    23    48    72    26    5    38    100    93    14    90    37    9    69           
HALEP    12    1    73    78    95    98    1    4    64    1                                       
V. Williams     1    1    14    1    74    66    49    11    41    47    46    42    72    88    94    1    53    6    66    87
Wozniacki     1    2    1    1    53    92    59    1    63    1                                       
Pliskova     1    1    63    75    34    15    28    4    74    21    29    1    75    10                       
Svitolina     1    1    56    24    7    1    45    29    36    59    12    39                               
Ostapenko     1    70    1    60    59    79    89    70    97    12    1    15    96    41    47                   
Garcia     35    29    18    1    1    58    10    1    5    1    22                                   
Konta     31    53    81    67    1    43    1    79    99                                           
Vandeweghe     82    34    54    100    94    53    27    55    95    52    2    90    64    100                       
Stephens    54    91    58    68    84    92    85                                                   
Kuznetsova     1    1    47    40    45    67    1    54    1    91    34                                   
Mladenovic     13    10    52    96    18                                                           
Pavlyuchenkova     16    1    88    91    1                                                           
Keys     25    9    64    40    83    97    1    79                                               
Sevastova     1    21    30    44    57    36    1    49    1                                           
Vesnina     1    1    1    33    1    1    28                                                   
Barty    51    49    78    13                                                               
Kerber     50    12    43    1    13    31                                                       
Goerges     64    1    17    23                                                               
Report mesmerised October 30, 2017 11:37 PM GMT
OFFICIAL RANK     PLAYER     OFFICIAL PTS         NEW RANK     PLAYER     EXTRA SLAM PTS     NEW POINTS
1     Halep     6175         1     Muguruza     717     6852
2     Muguruza     6135         2     Halep     427     6602
3     Wozniacki     6015         3     V. Williams     860     6457
4     Pliskova     5730         4     Wozniacki     274     6289
5     V. Williams     5597         5     Pliskova     431     6161
6     Svitolina     5500         6     Svitolina     310     5810
7     Ostapenko     5010         7     Ostapenko     738     5748
8     Garcia     4420         8     Garcia     181     4601
9     Konta     3610         9     Konta     356     3966
10     Mladenovic     2885         10     Vandeweghe     648     3467
11     Kuznetsova     2856         11     Stephens     532     3254
12     Vandeweghe     2819         12     Kuznetsova     382     3238
13     Stephens     2722         13     Mladenovic     189     3074
14     Pavlyuchenkova     2425         14     Pavlyuchenkova     197     2622
15     Sevastova     2295         15     Keys     398     2611
16     Keys     2213         16     Sevastova     240     2535
17     Vesnina     2195         17     Vesnina     66     2261
18     Goerges     2060         18     Barty     191     2222
19     Kerber     2042         19     Kerber     150     2192
20     Barty     2031         20     Goerges     105     2165
Report mesmerised October 31, 2017 10:27 PM GMT
Report mesmerised November 1, 2017 9:47 PM GMTReport mesmerised November 1, 2017 9:55 PM GMT
Report mesmerised November 1, 2017 10:04 PM GMT


Report mesmerised November 1, 2017 10:05 PM GMT
Report mesmerised November 7, 2017 9:48 PM GMT


.

Report mesmerised November 7, 2017 9:56 PM GMT


Report mesmerised November 9, 2017 10:17 PM GMT
Report mesmerised November 9, 2017 10:18 PM GMT
Report mesmerised November 9, 2017 10:21 PM GMTReport mesmerised November 9, 2017 10:22 PM GMT
Report mesmerised November 12, 2017 5:49 PM GMT
Spoiler: Show
    ATP 2017        WTA 2017        ATP 1998        WTA 1998
     Argentina         Australia         Argentina         Argentina
     Argentina         Australia         Argentina         Argentina
     Argentina         Australia         Argentina    1     Argentina
     Argentina         Australia         Argentina         Australia
     Argentina         Australia         Argentina         Australia
     Argentina         Australia         Argentina         Australia
     Argentina    1     Australia         Argentina         Australia
     Argentina    2     Austria         Argentina         Australia
     Argentina         Belarus         Argentina         Australia
     Argentina         Belarus         Argentina         Australia
1     Argentina    3     Belarus         Argentina    2     Australia
     Australia         Belgium         Argentina         Austria
     Australia         Belgium    1     Argentina         Austria
     Australia         Belgium    2     Armenia         Austria
     Australia         Belgium         Australia         Austria
2     Australia         Belgium         Australia         Austria
     Austria    4     Belgium         Australia         Austria
     Austria    5     Brazil         Australia         Austria
     Austria         Bulgaria         Australia    3     Austria
3     Austria         Bulgaria         Australia         Belarus
4     Barbados    6     Bulgaria         Australia    4     Belarus
     Belarus         Canada         Australia         Belgium
5     Belarus         Canada         Australia         Belgium
     Belgium    7     Canada         Australia         Belgium
     Belgium         China         Australia         Belgium
     Belgium         China    3     Australia         Belgium
6     Belgium         China         Austria    5     Belgium
     Bosnia and Herzeg.         China         Austria         Bulgaria
     Bosnia and Herzeg.         China         Austria    6     Bulgaria
7     Bosnia and Herzeg.         China    4     Austria         Canada
     Brazil         China    5     Belarus         Canada
     Brazil         China         Belgium         Canada
8     Brazil         China         Belgium         Canada
9     Bulgaria    8     China         Belgium    7     Canada
     Canada    9     Colombia    6     Belgium         China
     Canada         Croatia         Brazil    8     China
     Canada         Croatia         Brazil    9     Colombia
     Canada         Croatia         Brazil         Croatia
     Canada         Croatia         Brazil         Croatia
10     Canada         Croatia    7     Brazil    10     Croatia
     Chile    10     Croatia    8     Bulgaria         Czech Republic
11     China         Czech Republic         Canada         Czech Republic
12     Colombia         Czech Republic    9     Canada         Czech Republic
     Croatia         Czech Republic         Chile         Czech Republic
     Croatia         Czech Republic    10     Chile         Czech Republic
13     Croatia         Czech Republic    11     Costa Rica         Czech Republic
14     Cyprus         Czech Republic    12     Croatia         Czech Republic
     Czech Republic         Czech Republic         Czech Republic         Czech Republic
     Czech Republic         Czech Republic         Czech Republic         Czech Republic
     Czech Republic         Czech Republic         Czech Republic    11     Czech Republic
15     Czech Republic         Czech Republic         Czech Republic         France
16     Dominican Rep.         Czech Republic         Czech Republic         France
17     Estonia    11     Czech Republic         Czech Republic         France
     France    12     Denmark         Czech Republic         France
     France         Estonia         Czech Republic         France
     France    13     Estonia    13     Czech Republic         France
     France         France         Denmark         France
     France         France    14     Denmark         France
     France         France         Ecuador         France
     France         France    15     Ecuador         France
     France    14     France         Finland         France
     France         Germany    16     Finland         France
     France         Germany         France         France
     France         Germany         France         France
     France         Germany         France    12     France
     France         Germany         France         Germany
     France         Germany         France         Germany
     France         Germany         France         Germany
     France         Germany         France         Germany
     France    15     Germany         France         Germany
     France         Great Britain         France         Germany
18     France         Great Britain         France         Germany
19     Georgia         Great Britain    17     France         Germany
     Germany    16     Great Britain         Germany         Germany
     Germany    17     Greece         Germany         Germany
     Germany         Hungary         Germany         Germany
     Germany    18     Hungary         Germany         Germany
     Germany         Italy         Germany    13     Germany
     Germany         Italy         Germany         Great Britain
     Germany         Italy         Germany         Great Britain
     Germany         Italy         Germany         Great Britain
     Germany    19     Italy         Germany         Great Britain
     Germany         Japan         Germany         Great Britain
     Germany         Japan         Germany    14     Great Britain
     Germany         Japan         Germany    15     Greece
20     Germany         Japan         Germany         Hungary
     Great Britain         Japan         Germany         Hungary
     Great Britain         Japan         Germany    16     Hungary
     Great Britain    20     Japan    18     Germany    17     India
     Great Britain         Kazakhstan         Great Britain    18     Indonesia
     Great Britain    21     Kazakhstan    19     Great Britain         Israel
21     Great Britain         Latvia    20     Hungary    19     Israel
22     Greece    22     Latvia    21     India         Italy
     Hungary    23     Liechtenstein         Italy         Italy
23     Hungary    24     Luxembourg         Italy         Italy
     India    25     Montenegro         Italy         Italy
24     India         Netherlands         Italy         Italy
25     Israel         Netherlands         Italy         Italy
     Italy         Netherlands         Italy         Italy
     Italy         Netherlands         Italy         Italy
     Italy    26     Netherlands         Italy    20     Italy
     Italy    27     New Zealand         Italy         Japan
     Italy    28     Paraguay         Italy         Japan
     Italy         Poland    22     Italy         Japan
     Italy         Poland    23     Japan         Japan
     Italy    29     Poland    24     Mexico         Japan
     Italy    30     Puerto Rico         Morocco         Japan
     Italy         Romania         Morocco         Japan
     Italy         Romania    25     Morocco         Japan
26     Italy         Romania         Netherlands         Japan
     Japan         Romania         Netherlands    21     Japan
     Japan         Romania         Netherlands    22     Kazakhstan
     Japan         Romania         Netherlands    23     Latvia
     Japan         Romania         Netherlands    24     Luxembourg
     Japan         Romania         Netherlands         Netherlands
     Japan    31     Romania         Netherlands         Netherlands
27     Japan         Russia         Netherlands         Netherlands
     Kazakhstan         Russia    26     Netherlands         Netherlands
     Kazakhstan         Russia    27     New Zealand    25     Netherlands
28     Kazakhstan         Russia         Norway    26     New Zealand
29     Latvia         Russia    28     Norway    27     Paraguay
30     Lithuania         Russia    29     Paraguay         Poland
31     Luxembourg         Russia    30     Philippines    28     Poland
32     Moldavsko         Russia         Romania         Romania
33     Netherlands         Russia         Romania         Romania
34     Norway         Russia         Romania         Romania
35     Poland         Russia         Romania    29     Romania
     Portugal         Russia    31     Romania         RSA
     Portugal         Russia         RSA         RSA
     Portugal         Russia         RSA         RSA
36     Portugal         Russia         RSA         RSA
37     Romania         Russia         RSA    30     RSA
38     RSA    32     Russia    32     RSA         Russia
     Russia         Serbia         Russia         Russia
     Russia         Serbia         Russia         Russia
     Russia    33     Serbia    33     Russia         Russia
     Russia         Slovakia    34     Serbia    31     Russia
     Russia         Slovakia         Slovakia    32     Serbia
     Russia         Slovakia         Slovakia         Slovakia
39     Russia         Slovakia    35     Slovakia         Slovakia
     Serbia    34     Slovakia         Spain         Slovakia
     Serbia         Slovenia         Spain         Slovakia
     Serbia    35     Slovenia         Spain    33     Slovakia
     Serbia    36     South Korea         Spain         Slovenia
     Serbia         Spain         Spain    34     Slovenia
     Serbia         Spain         Spain         South Korea
40     Serbia         Spain         Spain         South Korea
     Slovakia    37     Spain         Spain    35     South Korea
     Slovakia         Sweden         Spain         Spain
     Slovakia    38     Sweden         Spain         Spain
     Slovakia         Switzerland         Spain         Spain
41     Slovakia         Switzerland         Spain         Spain
42     Slovenia         Switzerland         Spain         Spain
     South Korea         Switzerland         Spain         Spain
43     South Korea         Switzerland         Spain         Spain
     Spain         Switzerland         Spain         Spain
     Spain    39     Switzerland         Spain         Spain
     Spain         Taipei (CHN)         Spain         Spain
     Spain    40     Taipei (CHN)         Spain         Spain
     Spain    41     Thailand         Spain    36     Spain
     Spain    42     Tunis         Spain         Sweden
     Spain         Turkey         Spain         Sweden
     Spain         Turkey         Spain    37     Switzerland
     Spain    43     Turkey    36     Spain         Switzerland
     Spain         Ukraine         Sweden         Switzerland
     Spain         Ukraine         Sweden    38     Taipei (CHN)
     Spain         Ukraine         Sweden         Thailand
     Spain         Ukraine         Sweden    39     Thailand
     Spain         Ukraine         Sweden         Ukraine
44     Spain    44     Ukraine         Sweden    40     Ukraine
     Sweden         USA         Sweden         USA
     Switzerland         USA    37     Sweden         USA
     Switzerland         USA         Switzerland         USA
45     Switzerland         USA         Switzerland         USA
46     Taipei (CHN)         USA         Switzerland         USA
47     Tunis         USA    38     Switzerland         USA
     Ukraine         USA    39     Ukraine         USA
     Ukraine         USA    40     Uruguay         USA
48     Ukraine         USA         USA         USA
49     Uruguay         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA         USA         USA
     USA         USA    41     USA         USA
     USA         USA    42     Venezuela    41     USA
50     USA    45     USA         Zimbabwe    42     Venezuela
51     Uzbekistan    46     Uzbekistan    43     Zimbabwe    43     Zimbabwe
Report mesmerised November 12, 2017 5:52 PM GMT
Spoiler: Show
    ATP 2017            WTA 2017            ATP 1998            WTA 1998
     Argentina             Australia             Argentina             Argentina
     Argentina             Australia             Argentina             Argentina
     Argentina             Australia             Argentina        1     Argentina
     Argentina             Australia             Argentina             Australia
     Argentina             Australia             Argentina             Australia
     Argentina             Australia             Argentina             Australia
     Argentina        1     Australia             Argentina             Australia
     Argentina        2     Austria             Argentina             Australia
     Argentina             Belarus             Argentina             Australia
     Argentina             Belarus             Argentina             Australia
1     Argentina        3     Belarus             Argentina        2     Australia
     Australia             Belgium             Argentina             Austria
     Australia             Belgium        1     Argentina             Austria
     Australia             Belgium        2     Armenia             Austria
     Australia             Belgium             Australia             Austria
2     Australia             Belgium             Australia             Austria
     Austria        4     Belgium             Australia             Austria
     Austria        5     Brazil             Australia             Austria
     Austria             Bulgaria             Australia        3     Austria
3     Austria             Bulgaria             Australia             Belarus
4     Barbados        6     Bulgaria             Australia        4     Belarus
     Belarus             Canada             Australia             Belgium
5     Belarus             Canada             Australia             Belgium
     Belgium        7     Canada             Australia             Belgium
     Belgium             China             Australia             Belgium
     Belgium             China        3     Australia             Belgium
6     Belgium             China             Austria        5     Belgium
     Bosnia and Herzeg.             China             Austria             Bulgaria
     Bosnia and Herzeg.             China             Austria        6     Bulgaria
7     Bosnia and Herzeg.             China        4     Austria             Canada
     Brazil             China        5     Belarus             Canada
     Brazil             China             Belgium             Canada
8     Brazil             China             Belgium             Canada
9     Bulgaria        8     China             Belgium        7     Canada
     Canada        9     Colombia        6     Belgium             China
     Canada             Croatia             Brazil        8     China
     Canada             Croatia             Brazil        9     Colombia
     Canada             Croatia             Brazil             Croatia
     Canada             Croatia             Brazil             Croatia
10     Canada             Croatia        7     Brazil        10     Croatia
     Chile        10     Croatia        8     Bulgaria             Czech Republic
11     China             Czech Republic             Canada             Czech Republic
12     Colombia             Czech Republic        9     Canada             Czech Republic
     Croatia             Czech Republic             Chile             Czech Republic
     Croatia             Czech Republic        10     Chile             Czech Republic
13     Croatia             Czech Republic        11     Costa Rica             Czech Republic
14     Cyprus             Czech Republic        12     Croatia             Czech Republic
     Czech Republic             Czech Republic             Czech Republic             Czech Republic
     Czech Republic             Czech Republic             Czech Republic             Czech Republic
     Czech Republic             Czech Republic             Czech Republic        11     Czech Republic
15     Czech Republic             Czech Republic             Czech Republic             France
16     Dominican Rep.             Czech Republic             Czech Republic             France
17     Estonia        11     Czech Republic             Czech Republic             France
     France        12     Denmark             Czech Republic             France
     France             Estonia             Czech Republic             France
     France        13     Estonia        13     Czech Republic             France
     France             France             Denmark             France
     France             France        14     Denmark             France
     France             France             Ecuador             France
     France             France        15     Ecuador             France
     France        14     France             Finland             France
     France             Germany        16     Finland             France
     France             Germany             France             France
     France             Germany             France             France
     France             Germany             France        12     France
     France             Germany             France             Germany
     France             Germany             France             Germany
     France             Germany             France             Germany
     France             Germany             France             Germany
     France        15     Germany             France             Germany
     France             Great Britain             France             Germany
18     France             Great Britain             France             Germany
19     Georgia             Great Britain        17     France             Germany
     Germany        16     Great Britain             Germany             Germany
     Germany        17     Greece             Germany             Germany
     Germany             Hungary             Germany             Germany
     Germany        18     Hungary             Germany             Germany
     Germany             Italy             Germany        13     Germany
     Germany             Italy             Germany             Great Britain
     Germany             Italy             Germany             Great Britain
     Germany             Italy             Germany             Great Britain
     Germany        19     Italy             Germany             Great Britain
     Germany             Japan             Germany             Great Britain
     Germany             Japan             Germany        14     Great Britain
     Germany             Japan             Germany        15     Greece
20     Germany             Japan             Germany             Hungary
     Great Britain             Japan             Germany             Hungary
     Great Britain             Japan             Germany        16     Hungary
     Great Britain        20     Japan        18     Germany        17     India
     Great Britain             Kazakhstan             Great Britain        18     Indonesia
     Great Britain        21     Kazakhstan        19     Great Britain             Israel
21     Great Britain             Latvia        20     Hungary        19     Israel
22     Greece        22     Latvia        21     India             Italy
     Hungary        23     Liechtenstein             Italy             Italy
23     Hungary        24     Luxembourg             Italy             Italy
     India        25     Montenegro             Italy             Italy
24     India             Netherlands             Italy             Italy
25     Israel             Netherlands             Italy             Italy
     Italy             Netherlands             Italy             Italy
     Italy             Netherlands             Italy             Italy
     Italy        26     Netherlands             Italy        20     Italy
     Italy        27     New Zealand             Italy             Japan
     Italy        28     Paraguay             Italy             Japan
     Italy             Poland        22     Italy             Japan
     Italy             Poland        23     Japan             Japan
     Italy        29     Poland        24     Mexico             Japan
     Italy        30     Puerto Rico             Morocco             Japan
     Italy             Romania             Morocco             Japan
     Italy             Romania        25     Morocco             Japan
26     Italy             Romania             Netherlands             Japan
     Japan             Romania             Netherlands        21     Japan
     Japan             Romania             Netherlands        22     Kazakhstan
     Japan             Romania             Netherlands        23     Latvia
     Japan             Romania             Netherlands        24     Luxembourg
     Japan             Romania             Netherlands             Netherlands
     Japan        31     Romania             Netherlands             Netherlands
27     Japan             Russia             Netherlands             Netherlands
     Kazakhstan             Russia        26     Netherlands             Netherlands
     Kazakhstan             Russia        27     New Zealand        25     Netherlands
28     Kazakhstan             Russia             Norway        26     New Zealand
29     Latvia             Russia        28     Norway        27     Paraguay
30     Lithuania             Russia        29     Paraguay             Poland
31     Luxembourg             Russia        30     Philippines        28     Poland
32     Moldavsko             Russia             Romania             Romania
33     Netherlands             Russia             Romania             Romania
34     Norway             Russia             Romania             Romania
35     Poland             Russia             Romania        29     Romania
     Portugal             Russia        31     Romania             RSA
     Portugal             Russia             RSA             RSA
     Portugal             Russia             RSA             RSA
36     Portugal             Russia             RSA             RSA
37     Romania             Russia             RSA        30     RSA
38     RSA        32     Russia        32     RSA             Russia
     Russia             Serbia             Russia             Russia
     Russia             Serbia             Russia             Russia
     Russia        33     Serbia        33     Russia             Russia
     Russia             Slovakia        34     Serbia        31     Russia
     Russia             Slovakia             Slovakia        32     Serbia
     Russia             Slovakia             Slovakia             Slovakia
39     Russia             Slovakia        35     Slovakia             Slovakia
     Serbia        34     Slovakia             Spain             Slovakia
     Serbia             Slovenia             Spain             Slovakia
     Serbia        35     Slovenia             Spain        33     Slovakia
     Serbia        36     South Korea             Spain             Slovenia
     Serbia             Spain             Spain        34     Slovenia
     Serbia             Spain             Spain             South Korea
40     Serbia             Spain             Spain             South Korea
     Slovakia        37     Spain             Spain        35     South Korea
     Slovakia             Sweden             Spain             Spain
     Slovakia        38     Sweden             Spain             Spain
     Slovakia             Switzerland             Spain             Spain
41     Slovakia             Switzerland             Spain             Spain
42     Slovenia             Switzerland             Spain             Spain
     South Korea             Switzerland             Spain             Spain
43     South Korea             Switzerland             Spain             Spain
     Spain             Switzerland             Spain             Spain
     Spain        39     Switzerland             Spain             Spain
     Spain             Taipei (CHN)             Spain             Spain
     Spain        40     Taipei (CHN)             Spain             Spain
     Spain        41     Thailand             Spain        36     Spain
     Spain        42     Tunis             Spain             Sweden
     Spain             Turkey             Spain             Sweden
     Spain             Turkey             Spain        37     Switzerland
     Spain        43     Turkey        36     Spain             Switzerland
     Spain             Ukraine             Sweden             Switzerland
     Spain             Ukraine             Sweden        38     Taipei (CHN)
     Spain             Ukraine             Sweden             Thailand
     Spain             Ukraine             Sweden        39     Thailand
     Spain             Ukraine             Sweden             Ukraine
44     Spain        44     Ukraine             Sweden        40     Ukraine
     Sweden             USA             Sweden             USA
     Switzerland             USA        37     Sweden             USA
     Switzerland             USA             Switzerland             USA
45     Switzerland             USA             Switzerland             USA
46     Taipei (CHN)             USA             Switzerland             USA
47     Tunis             USA        38     Switzerland             USA
     Ukraine             USA        39     Ukraine             USA
     Ukraine             USA        40     Uruguay             USA
48     Ukraine             USA             USA             USA
49     Uruguay             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA             USA             USA
     USA             USA        41     USA             USA
     USA             USA        42     Venezuela        41     USA
50     USA        45     USA             Zimbabwe        42     Venezuela
51     Uzbekistan        46     Uzbekistan        43     Zimbabwe        43     Zimbabwe
Report mesmerised November 12, 2017 5:54 PM GMT
Spoiler: Show
    ATP 2017                WTA 2017                ATP 1998                WTA 1998
     Argentina                 Australia                 Argentina                 Argentina
     Argentina                 Australia                 Argentina                 Argentina
     Argentina                 Australia                 Argentina            1     Argentina
     Argentina                 Australia                 Argentina                 Australia
     Argentina                 Australia                 Argentina                 Australia
     Argentina                 Australia                 Argentina                 Australia
     Argentina            1     Australia                 Argentina                 Australia
     Argentina            2     Austria                 Argentina                 Australia
     Argentina                 Belarus                 Argentina                 Australia
     Argentina                 Belarus                 Argentina                 Australia
1     Argentina            3     Belarus                 Argentina            2     Australia
     Australia                 Belgium                 Argentina                 Austria
     Australia                 Belgium            1     Argentina                 Austria
     Australia                 Belgium            2     Armenia                 Austria
     Australia                 Belgium                 Australia                 Austria
2     Australia                 Belgium                 Australia                 Austria
     Austria            4     Belgium                 Australia                 Austria
     Austria            5     Brazil                 Australia                 Austria
     Austria                 Bulgaria                 Australia            3     Austria
3     Austria                 Bulgaria                 Australia                 Belarus
4     Barbados            6     Bulgaria                 Australia            4     Belarus
     Belarus                 Canada                 Australia                 Belgium
5     Belarus                 Canada                 Australia                 Belgium
     Belgium            7     Canada                 Australia                 Belgium
     Belgium                 China                 Australia                 Belgium
     Belgium                 China            3     Australia                 Belgium
6     Belgium                 China                 Austria            5     Belgium
     Bosnia and Herzeg.                 China                 Austria                 Bulgaria
     Bosnia and Herzeg.                 China                 Austria            6     Bulgaria
7     Bosnia and Herzeg.                 China            4     Austria                 Canada
     Brazil                 China            5     Belarus                 Canada
     Brazil                 China                 Belgium                 Canada
8     Brazil                 China                 Belgium                 Canada
9     Bulgaria            8     China                 Belgium            7     Canada
     Canada            9     Colombia            6     Belgium                 China
     Canada                 Croatia                 Brazil            8     China
     Canada                 Croatia                 Brazil            9     Colombia
     Canada                 Croatia                 Brazil                 Croatia
     Canada                 Croatia                 Brazil                 Croatia
10     Canada                 Croatia            7     Brazil            10     Croatia
     Chile            10     Croatia            8     Bulgaria                 Czech Republic
11     China                 Czech Republic                 Canada                 Czech Republic
12     Colombia                 Czech Republic            9     Canada                 Czech Republic
     Croatia                 Czech Republic                 Chile                 Czech Republic
     Croatia                 Czech Republic            10     Chile                 Czech Republic
13     Croatia                 Czech Republic            11     Costa Rica                 Czech Republic
14     Cyprus                 Czech Republic            12     Croatia                 Czech Republic
     Czech Republic                 Czech Republic                 Czech Republic                 Czech Republic
     Czech Republic                 Czech Republic                 Czech Republic                 Czech Republic
     Czech Republic                 Czech Republic                 Czech Republic            11     Czech Republic
15     Czech Republic                 Czech Republic                 Czech Republic                 France
16     Dominican Rep.                 Czech Republic                 Czech Republic                 France
17     Estonia            11     Czech Republic                 Czech Republic                 France
     France            12     Denmark                 Czech Republic                 France
     France                 Estonia                 Czech Republic                 France
     France            13     Estonia            13     Czech Republic                 France
     France                 France                 Denmark                 France
     France                 France            14     Denmark                 France
     France                 France                 Ecuador                 France
     France                 France            15     Ecuador                 France
     France            14     France                 Finland                 France
     France                 Germany            16     Finland                 France
     France                 Germany                 France                 France
     France                 Germany                 France                 France
     France                 Germany                 France            12     France
     France                 Germany                 France                 Germany
     France                 Germany                 France                 Germany
     France                 Germany                 France                 Germany
     France                 Germany                 France                 Germany
     France            15     Germany                 France                 Germany
     France                 Great Britain                 France                 Germany
18     France                 Great Britain                 France                 Germany
19     Georgia                 Great Britain            17     France                 Germany
     Germany            16     Great Britain                 Germany                 Germany
     Germany            17     Greece                 Germany                 Germany
     Germany                 Hungary                 Germany                 Germany
     Germany            18     Hungary                 Germany                 Germany
     Germany                 Italy                 Germany            13     Germany
     Germany                 Italy                 Germany                 Great Britain
     Germany                 Italy                 Germany                 Great Britain
     Germany                 Italy                 Germany                 Great Britain
     Germany            19     Italy                 Germany                 Great Britain
     Germany                 Japan                 Germany                 Great Britain
     Germany                 Japan                 Germany            14     Great Britain
     Germany                 Japan                 Germany            15     Greece
20     Germany                 Japan                 Germany                 Hungary
     Great Britain                 Japan                 Germany                 Hungary
     Great Britain                 Japan                 Germany            16     Hungary
     Great Britain            20     Japan            18     Germany            17     India
     Great Britain                 Kazakhstan                 Great Britain            18     Indonesia
     Great Britain            21     Kazakhstan            19     Great Britain                 Israel
21     Great Britain                 Latvia            20     Hungary            19     Israel
22     Greece            22     Latvia            21     India                 Italy
     Hungary            23     Liechtenstein                 Italy                 Italy
23     Hungary            24     Luxembourg                 Italy                 Italy
     India            25     Montenegro                 Italy                 Italy
24     India                 Netherlands                 Italy                 Italy
25     Israel                 Netherlands                 Italy                 Italy
     Italy                 Netherlands                 Italy                 Italy
     Italy                 Netherlands                 Italy                 Italy
     Italy            26     Netherlands                 Italy            20     Italy
     Italy            27     New Zealand                 Italy                 Japan
     Italy            28     Paraguay                 Italy                 Japan
     Italy                 Poland            22     Italy                 Japan
     Italy                 Poland            23     Japan                 Japan
     Italy            29     Poland            24     Mexico                 Japan
     Italy            30     Puerto Rico                 Morocco                 Japan
     Italy                 Romania                 Morocco                 Japan
     Italy                 Romania            25     Morocco                 Japan
26     Italy                 Romania                 Netherlands                 Japan
     Japan                 Romania                 Netherlands            21     Japan
     Japan                 Romania                 Netherlands            22     Kazakhstan
     Japan                 Romania                 Netherlands            23     Latvia
     Japan                 Romania                 Netherlands            24     Luxembourg
     Japan                 Romania                 Netherlands                 Netherlands
     Japan            31     Romania                 Netherlands                 Netherlands
27     Japan                 Russia                 Netherlands                 Netherlands
     Kazakhstan                 Russia            26     Netherlands                 Netherlands
     Kazakhstan                 Russia            27     New Zealand            25     Netherlands
28     Kazakhstan                 Russia                 Norway            26     New Zealand
29     Latvia                 Russia            28     Norway            27     Paraguay
30     Lithuania                 Russia            29     Paraguay                 Poland
31     Luxembourg                 Russia            30     Philippines            28     Poland
32     Moldavsko                 Russia                 Romania                 Romania
33     Netherlands                 Russia                 Romania                 Romania
34     Norway                 Russia                 Romania                 Romania
35     Poland                 Russia                 Romania            29     Romania
     Portugal                 Russia            31     Romania                 RSA
     Portugal                 Russia                 RSA                 RSA
     Portugal                 Russia                 RSA                 RSA
36     Portugal                 Russia                 RSA                 RSA
37     Romania                 Russia                 RSA            30     RSA
38     RSA            32     Russia            32     RSA                 Russia
     Russia                 Serbia                 Russia                 Russia
     Russia                 Serbia                 Russia                 Russia
     Russia            33     Serbia            33     Russia                 Russia
     Russia                 Slovakia            34     Serbia            31     Russia
     Russia                 Slovakia                 Slovakia            32     Serbia
     Russia                 Slovakia                 Slovakia                 Slovakia
39     Russia                 Slovakia            35     Slovakia                 Slovakia
     Serbia            34     Slovakia                 Spain                 Slovakia
     Serbia                 Slovenia                 Spain                 Slovakia
     Serbia            35     Slovenia                 Spain            33     Slovakia
     Serbia            36     South Korea                 Spain                 Slovenia
     Serbia                 Spain                 Spain            34     Slovenia
     Serbia                 Spain                 Spain                 South Korea
40     Serbia                 Spain                 Spain                 South Korea
     Slovakia            37     Spain                 Spain            35     South Korea
     Slovakia                 Sweden                 Spain                 Spain
     Slovakia            38     Sweden                 Spain                 Spain
     Slovakia                 Switzerland                 Spain                 Spain
41     Slovakia                 Switzerland                 Spain                 Spain
42     Slovenia                 Switzerland                 Spain                 Spain
     South Korea                 Switzerland                 Spain                 Spain
43     South Korea                 Switzerland                 Spain                 Spain
     Spain                 Switzerland                 Spain                 Spain
     Spain            39     Switzerland                 Spain                 Spain
     Spain                 Taipei (CHN)                 Spain                 Spain
     Spain            40     Taipei (CHN)                 Spain                 Spain
     Spain            41     Thailand                 Spain            36     Spain
     Spain            42     Tunis                 Spain                 Sweden
     Spain                 Turkey                 Spain                 Sweden
     Spain                 Turkey                 Spain            37     Switzerland
     Spain            43     Turkey            36     Spain                 Switzerland
     Spain                 Ukraine                 Sweden                 Switzerland
     Spain                 Ukraine                 Sweden            38     Taipei (CHN)
     Spain                 Ukraine                 Sweden                 Thailand
     Spain                 Ukraine                 Sweden            39     Thailand
     Spain                 Ukraine                 Sweden                 Ukraine
44     Spain            44     Ukraine                 Sweden            40     Ukraine
     Sweden                 USA                 Sweden                 USA
     Switzerland                 USA            37     Sweden                 USA
     Switzerland                 USA                 Switzerland                 USA
45     Switzerland                 USA                 Switzerland                 USA
46     Taipei (CHN)                 USA                 Switzerland                 USA
47     Tunis                 USA            38     Switzerland                 USA
     Ukraine                 USA            39     Ukraine                 USA
     Ukraine                 USA            40     Uruguay                 USA
48     Ukraine                 USA                 USA                 USA
49     Uruguay                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA                 USA                 USA
     USA                 USA            41     USA                 USA
     USA                 USA            42     Venezuela            41     USA
50     USA            45     USA                 Zimbabwe            42     Venezuela
51     Uzbekistan            46     Uzbekistan            43     Zimbabwe            43     Zimbabwe
Report mesmerised November 12, 2017 8:35 PM GMT
Report mesmerised November 13, 2017 11:38 PM GMT
Report mesmerised November 14, 2017 5:05 PM GMT
Report mesmerised November 14, 2017 6:14 PM GMT
sas1
Report mesmerised November 14, 2017 11:28 PM GMT
Report mesmerised November 16, 2017 6:38 PM GMT
Report mesmerised November 16, 2017 9:31 PM GMT
Report mouse muldoon November 17, 2017 12:24 PM GMT
["cool"]
Report mouse muldoon November 17, 2017 12:24 PM GMT
['cool']
Report mesmerised November 19, 2017 10:42 PM GMT
To post cool emoticons, you need to post like this [*:cool:*] - except, just take out the two asterisk, I only included them as if I didn't, it wouldn't post.Report mesmerised November 20, 2017 12:11 AM GMT
Yastremska


CSN


CSN and her mum


Stojanovic


Sasnovich


Sasnovich


Rybarikova


Radwasnska


Radwanska


Kuzzy


Konjuh


Kasatkina


Halep and sister in law


Goerges[/img]


Flipper


Fett


Dasha and Saville


Cibulkova


Buyukakcay


Vikhlyantseva


Zanevska
Report mesmerised April 2, 2018 9:46 PM BST
Report JOMO April 4, 2018 9:15 AM BST
Report JOMO April 4, 2018 9:48 AM BST
[img src="https://i.ytimg.com/vi/vDXMUR7eY_8/hqdefault.jpg"][/img]
[img="https://i.ytimg.com/vi/vDXMUR7eY_8/hqdefault.jpg"]
Report JOMO April 4, 2018 9:49 AM BST
Oh feck off Angry
Report alfee April 4, 2018 5:15 PM BST
testtttttttttttttttttttttttt
Report eldar April 4, 2018 5:31 PM BST
test
Report mesmerised April 17, 2018 2:20 PM BST
Report mesmerised April 17, 2018 2:22 PM BST
Post Your Reply
<CTRL+Enter> to submit
Please login to post a reply.

Wonder

Instance ID: 13539
www.betfair.com

New to Betfair?

You need to open an account before you can add content to the forum.

Opening an account only takes a few minutes.

register now